NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Proces posouzení životní situace jako zdroj ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí) (The Assessment Process as a Risk for Children in Need (Factors Affecting the Assessment of Children in Need)). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, 2/2011, No 2, p. 40-55. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proces posouzení životní situace jako zdroj ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí)
Name in Czech Proces posouzení životní situace jako zdroj ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí)
Name (in English) The Assessment Process as a Risk for Children in Need (Factors Affecting the Assessment of Children in Need)
Authors NAVRÁTILOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis sociální práce|Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2011, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00052794
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) ohrožené děti; faktory procesu posouzení; kvalita posouzení; rodičovské kompetence
Keywords in English children in need; assessment process factories; assessment quality; parents competency
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., učo 45609. Changed: 1/9/2011 15:09.
Abstract
Cílem tohoto textu je na základě zahraničních i domácích výzkumů lépe porozumět faktorům, které ovlivňují kvalitu posouzení životní situace ohrožených dětí. Posouzení ohrožených dětí a jejich rodin je v centru pozornosti odborné i laické veřejnosti zemí s rozvinutou sociálně-právní ochranou dětí již nejméně dvě desítky let, v české společnosti se témata související s problematikou posouzení diskutují jen v několika posledních letech. Dobré posouzení je přitom klíčem k efektivní intervenci a ke snížení rizika ohrožení dětí. Na základě profesionálního posouzení sociálních pracovníků a jiných profesionálů se realizují významná rozhodnutí, která se dotýkají dětí jak z krátkodobého hlediska, tak z hlediska dlouhodobého. Z řady výzkumných studií i z vyšetřování případů vážného zanedbání péče o dítě víme, že posouzení je složitý proces, který je ovlivněn řadou faktorů a je zdrojem mnoha otazníků. Nedostatečná kvalita posouzení, jeho neúplnost nebo dokonce absence může být zdrojem závažných pochybení. V textu se proto zaměřuji na výzkumné poznatky o procesu posouzení a zvažuji principy, které by kvalitní posouzení mělo brát v úvahu s ohledem na snižování rizika pro ohrožené děti. V této stati vycházím z výzkumné produkce z našich i zahraničních zdrojů.
Abstract (in English)
The goal of this text is to gain deeper understanding of factors influencing the quality of life situation assessment of children in need. For the past two decades, such assessment of children in need and their families has been at the forefront of scientific research and public interest in countries with highly developed child protection. However, the Czech society has barely begun to discuss assessment-related issues. Accurate assessment represents a key step to effective intervention and lower risk potential for children in need. Professional assessment provided by social workers and other specialists results in relevant decisions with both short-term and long-term consequences to children’s lives. Both academic research and case studies of serious neglect demonstrate that assessment is a complex process influenced by various factors that brings about many questions. Insufficient quality of the assessment process, its incompleteness or even absence, may lead to serious negative consequences for the children involved. Therefore, this article presents Czech and international research findings on the assessment process and suggests principles that should guide good quality assessment as to minimize risks to the children in need.
PrintDisplayed: 5/12/2021 21:37