Informační systém MU
HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK and Jakub ŠEDO. Politické systémy (Political Systems). Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 pp. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politické systémy
Name in Czech Politické systémy
Name (in English) Political Systems
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lubomír KOPEČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jakub ŠEDO (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 292 pp. Politika, Evropská unie, 2011.
Publisher Barrister & Principal
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00049455
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-87474-23-5
Keywords in English political institutions; democracy; Europe
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 16/1/2013 15:46.
Abstract
Kniha analyzuje politické systémy a aktuální trendy v jejich vývoji. Hlavním předmětem zájmu autorů je Evropa, nicméně pozornost je věnována i mimoevropským zemím. Evropské demokracie dneška procházejí celou řadou dynamických procesů, které ovlivňují fungování, kvalitu i percepci demokratických politických institucí a procedur. Evropská integrace samotná a z ní plynoucí utváření víceúrovňového vládnutí jsou jednou z těchto výzev, nejsou ovšem výzvou jedinou. Současná evropská politika se samozřejmě musí vyrovnat i s dalšími fenomény, které lze zaznamenat i jinde v západním světě, ať už je to personalizace, medializace a marketizace politiky, úpadek některých tradičních forem politické participace či třeba nárůst přímého politického vlivu soudního systému. Tyto trendy jsou nejen popsány, ale také interpretovány z hlediska významu pro další vývoj evropských demokracií.
Abstract (in English)
The book provides a comprehensive analysis of contemporary political systems and the current trends in their development. The authors focus mainly on Europe, but attention is also paid to non-European countries. Today’s European democracies are going through a number of dynamic processes which influence the functioning, quality, and perception of democratic political institutions and procedures. European integration itself and the resulting formation of multi-level government are one of such challenges, but not the only one. Current European politics must of course deal with other phenomena which can be noticed elsewhere in the Western world, be they personalization, media exposure, marketization of politics, decline of some traditional forms of political participation, or for example increasing political influence of the judicial system. These trends are not only described, but also interpreted from the point of view of their significance for further development of European democracies.
Links
GAP408/11/0709, research and development projectName: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary challenges of democracy in East Central Europe
IAA708140801, research and development projectName: Politické systémy demokratických zemí a jejich proměny na začátku 21. století
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Political Systems in Democratic Countries and Their Changes at the Beginning of the 21st Century
Displayed: 21/3/2023 05:42