JANKOVÝCH, Vladislav and Petr HLAĎO. Evaluace vědomostí, dovedností a kompetencí absolventů pohledem zaměstnavatelské sféry (Evaluation of graduates' knowledge, skills and competencies from the employers' point of view). In LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 / Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. p. 93-101. ISBN 978-80-7375-535-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluace vědomostí, dovedností a kompetencí absolventů pohledem zaměstnavatelské sféry
Name (in English) Evaluation of graduates' knowledge, skills and competencies from the employers' point of view
Authors JANKOVÝCH, Vladislav and Petr HLAĎO.
Edition Brno, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 / Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2011 [CD-ROM], p. 93-101, 2011.
Publisher Mendelova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7375-535-5
Keywords (in Czech) Vědomosti, dovednosti, schopnosti, absolvent, terciární vzdělávání, bakalářské studium, celoživotní vzdělávání
Keywords in English Knowledge, skills, abilities, graduate, tertiary education, university education, lifelong learning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vladislav Jankových, DiS., učo 65130. Changed: 3. 3. 2013 20:34.
Abstract
Příspěvek seznamuje s dílčími výsledky vědecko-výzkumného projektu, který byl orientován na posouzení uplatnění absolventů Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně na trhu práce. V příspěvku je hodnocena míra vybavenosti absolventů této vzdělávací instituce teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi, a to z pohledu zaměstnavatelů. Dále je posuzována míra propojení vědomostí s dovednostmi spojenými s příslušným oborem studia. Na závěr jsou identifikovány vědomosti, dovednosti a schopnosti, které zaměstnavatelé u absolventů považují za nejdůležitější.
Abstract (in English)
The paper introduces partial results of the research project. This research project was focused on assessment of graduates of Institute of lifelong learning of Mendel University in Brno asserting on employment market. The paper evaluated the level of theoretical knowledge and practical skills of these graduates from the employers' point of view. Furthermore, it assesses the interconnection of knowledge and skills related to the relevant field of study. Finally, there are identified knowledge, skills and abilities that employers of graduates consider as most important.
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 02:01