KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol (System of the pupils evaluation and self-evaluation, Experiences from the Czech Republic and the European Schools). 1st ed. Brno: MSD, 2011. 153 pp. ISBN 978-80-7392-169-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol
Name (in English) System of the pupils evaluation and self-evaluation, Experiences from the Czech Republic and the European Schools
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 153 pp. 2011.
Publisher MSD
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00053121
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7392-169-9
Keywords (in Czech) Hodnocení a sebehodnocení žáků; kritéria hodnocení; funkce hodnocení; popisný jazyk; systém hodnocení a sebehodnocení žáků
Keywords in English Pupils evaluatuion and self evaluation; the criteria of the assessment; description language; the system of the evaluation and self evaluation of the pupils
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 23/8/2013 23:21.
Abstract
Publikace popisuje teoretická východiska pro hodnocení a sebehodnocení žáků a systém komplexního pojetí rozvíjejícího hodnocení, který je výsledkem dlouhodobé výzkumné reflexe. Publikace poskytuje rovněž úvodní informace o Evropských školách a jejich systému hodnocení. V příloze č. 32 je jeden z výsledků dvouletého výzkumu, zaměřeného na analýzu učitelova pojetí hodnotící škály v Evropských školách.Velký důraz je kladen na sebehodnocení žáků a jejich osobnostní rozvoj, na vedení žáků k odpovědnosti za své učení. Hodnocení je popsáno v celé své komplexnosti: funkce, formy, jazyk hodnocení; hodnocení kompetencí, kritéria hodnocení.
Abstract (in English)
The publication describes the theoretical background of pupils evaluation and self-evaluation and the system of the developing a comprehensive approach to the evaluation, which is the result of long-term research reflection.The publication also provides introductory information about European schools and their evaluation system. In Annex 32 is a two-year results of research aimed at analyzing the concept of teacher rating scales in European schools. Great emphasis is placed on self-esteem of pupils and their personal development, leadership students accountable for their learning. Evaluation is described in all its complexity: functions, forms, language assessment, competence assessment, evaluation criteria .
PrintDisplayed: 26/5/2022 17:42