OPATŘILOVÁ, Dagmar and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením ((Pre) vocational preparing of individuals with health disabilities). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 pp. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením
Name in Czech Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením
Name (in English) (Pre) vocational preparing of individuals with health disabilities
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor) and Lucie PROCHÁZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 159 pp. Odborná kniha, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00053348
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5536-0
Keywords (in Czech) práce; profesní orientace; příprava na povolání; zaměstnání; poradenství; diagnostika; výzkumné projekty; zdravotní postižení; legislativa; celoživotní vzdělávání; asistence; pracovní rehabilitace; tranzitní program; sociální služby
Keywords in English work; vocational orientation; vocational training; employment; counselling; diagnostics; research projects; health disabilities; legislation; lifelong learning; assistance; working rehabilitation; transition programme
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 18/1/2013 07:28.
Abstract
Monografie je zaměřena na problematiku předprofesní a profesní přípravy jedinců se zdravotním postižením a podporu při jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Cílem je poskytnout základní teoretické informace, uvést příklady z praxe a prezentovat výzkumy, které byly autorkami realizovány v České republice a v Rakousku.
Abstract (in English)
The monograph focuses on the topic of (pre) vocational preparing of individuals with disabilities and on the support of their integration to the labour market and society. The aim of the book is to offer basic theoretical information, to introduce examples from practice and to present researches of the authors realised in the Czech Republic and in Austria.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 29/11/2020 03:32