PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ a Jan HODICKÝ. Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions. In Miroslav Hrubý. Proceedings of the NATO Modelling & Simulation Group (NMSG) Conference. 2011. vyd. Paris: NATO MODELLING & SIMULATION GROUP (NMSG), 2011. 4 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions
Název česky Analýza taktických dat pro 3D vizualizaci
Autoři PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ a Jan HODICKÝ.
Vydání 2011. vyd. Paris, Proceedings of the NATO Modelling & Simulation Group (NMSG) Conference, 4 s. 2011.
Nakladatel NATO MODELLING & SIMULATION GROUP (NMSG)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20206 Computer hardware and architecture
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky společný obraz bojiště; taktická data; analýza; 3D vizualizace
Klíčová slova anglicky Common Operational Picture; tactical data; analysis; 3D visualization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 23. 12. 2011 09:25.
Anotace
Question Enhance or Replace arises always whenever is handled the request to improve or to change the functionality of existing training facilities. Existence of common operational picture is essential for creation of a common decision in command and control systems. Czech C2 system uses “common” (for ground forces only) operational picture from 1997 but only in two dimensions. Three dimensional visualization of operational picture is the key enabler to get common understanding of the battlefield situation in more natural way. The article deals with the results of the first phase of project with code name VISUAL. This project is aimed on the tactical data visualization in 3D. First phase of the project analyze in detail type of data that is available from Czech C2 system and what type of tactical data is suitable for visualization in three dimensions. The first part of article introduces the project and its motivation from military commander perspective. The second part is aimed on the questionnaire that was disseminated in the Czech Armed Forces to get the right answers and ideas about tactical data visualization as: - What type of 3D model should be used to represent the units at the battlefield? - What type of information is essential for commander? - The way of main tactical data representation. - Visualization of unit movement prediction. - The way of tactical overlays visualization in three dimensions. The last part informs about potential use of NATO Vector Graphics format to transfer tactical overlays into 3D visualization system.
Anotace česky
Otázka modernizovat nebo nahradit vzniká vždy, kdykoli je zpracována žádost zlepšit nebo změnit funkčnost stávajících výcvikových systémů a zařízení. Existence společného obrazu bojiště je zásadní pro vytvoření společného rozhodnutí v systému velení a řízení. Systém velení a řízení Armády České republiky (dále C2 AČR) používá "společný" (pro pozemní síly nejen) obraz taktické situace od roku 1997 pracující s dvourozměrným zobrazením. Trojrozměrná vizualizace taktické situace je klíčový nástroj k získání společného chápání situace na bojišti přirozenějším způsobem. Článek se zabývá výsledky první fáze projektu s krycím názvem VIZUALIZACE. Tento projekt je zaměřen na 3D vizualizaci taktických dat. První fází projektu je podrobně analyzovat typ dat, která jsou k dispozici v systém C2 AČR a jaký typ taktických dat je vhodný pro vizualizaci ve třech rozměrech. První část článku představuje projekt a jeho motivace z hlediska vojenského velitele. Druhá část je zaměřena na dotazník, který byl aplikován mezi příslušníky Českých ozbrojených sil za účelem získání názorů a představ na vizualizace taktických dat viz: - Jaké typy 3D modelů by měl být používány pro prezentavi jednotky na bitevním poli? - Jaké typy informací jsou zásadní pro rozhodovací proces velitele? - jaká je žádoucí prezentace hlavních taktických dat. - Jak vizualizovat predikci pohybu jednotky. - způsoby vizualizace taktických vrstev v 3D. Poslední část informuje o možném využití Grafického vektorového formátu dat ve standardu NATO pro přenos taktických vrstev do 3D vizualizačního systému.
Návaznosti
OVMASUN201001, projekt VaVNázev: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Akronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministerstvo obrany ČR, Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2023 07:20