Informační systém MU
KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a zastupování státu navenek (President of the Republic and Representation of the State with Respeckt to Other Countries). Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2011, vol. 2011, No 11, p. 1077-1088. ISSN 0231-6625.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prezident republiky a zastupování státu navenek
Name (in English) President of the Republic and Representation of the State with Respeckt to Other Countries
Authors KOUDELKA, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i. 2011, 0231-6625.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Obsah čísla
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00053724
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Prezident
Keywords in English President
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Changed: 14. 8. 2012 10:08.
Abstract
Text se zabývá právy hlavy státu v oblasti zastupování státu navenek a přijímání a jmenování vyslanců s výjimkou sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv. Článek vychází z toho, že prezidentova práva v této oblasti jsou dána Ústavou. Ústava stejná práva nesvěřuje nikomu jinému, proto je zde postavení prezidenta významné. I když jde o kontrasignované pravomoci, což předpokládá součinnost premiéra, nemůže si je výlučně přivlastnit premiér ani vláda proti vůli prezidenta. Článek se věnuje speciálně ústavně neupravenému vyhlášení války a považuje tento akt za právo prezidenta v rámci jeho obecné působnosti zastupovat stát navenek. Vyhlášení válečního stavu Parlamentem je totiž akt vnitrostátního práva, který je předpokladem pro následné vyhlášení války prezidentem, ale sám o sobě není vyhlášením války. Dále se text věnuje uznání státu, kde je současná praxe uznání nového státu vládou hodnocena jako neústavní zásah do práv prezidenta republiky v rámci zastupování státu navenek. V závěrečné části věnované přijímání a jmenování vyslanců se na základě historické komparace kritizuje dnešní ústavní text, který obecně hovoří o vedoucích zastupitelských misí, když prezident jmenuje jen vedoucí diplomatických misí 1. a 2. třídy – velvyslance a vyslance, nikoliv vedoucí diplomatických misí 3. třídy ani vedoucí konzulárních úřadů.
Abstract (in English)
The text concerns with the rights of the head of state in a field of representing the state outwardly, with the exception of negotiation and ratification of international agreements. The text works on the presumptiont that the Constitution provides the president with rights in this field. But the Constitution does not give the same rights to anyone else, that is why position of the president is very special. These authorities are counter-signed by the prime minister, but they cannot be usurped exclusively neither by prime minister nor by government against the will of president. The text concerns especially with declaration of war, which is not regulated by the Constitution, and the text considers this act as the right of the president. In fact, declaration of war by the Parlament is the act of internal law, which is the precondition for subsequent declaration of war by president. The text concerns also with recognition of state, it considers the contemporary practice of recognition of new states by government as unconstitutional encroachment on the rights of president. The last part concerning receiving and appointing of the envoys criticizes contemporary constitutional text on the base of historical comparison.
Displayed: 8. 2. 2023 04:44