SVOBODOVÁ, Lenka. Tanec jako faktor ovlivňující rovnováhové schopnosti jedince v období sénia (případová studie) (Dance as a factor influencing the individual's balance ability during Senia (case study)). In Konference Pohyb a zdraví. 2011. ISBN 978-80-8075-487-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tanec jako faktor ovlivňující rovnováhové schopnosti jedince v období sénia (případová studie)
Name (in English) Dance as a factor influencing the individual's balance ability during Senia (case study)
Authors SVOBODOVÁ, Lenka.
Edition Konference Pohyb a zdraví, 2011.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-8075-487-7
Keywords (in Czech) jedinec, tanec, intervenční program, sénium, rovnováha
Keywords in English individual; dance; intervention program; sénium; balance
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D., učo 102394. Changed: 16/11/2011 11:02.
Abstract
Pre kvalitu života je jedným z limitujúcich faktorov úroveň motorických schopností, najmä statická a dynamická rovnováha. Pre prípadovú štúdiu bol vytvorený šesťmesačný intervenčný program, ktorého hlavným obsahom bol tanec. Hudba prepojená s koordinovaným tanečným pohybom ovplyvňuje nielen sociálne kontakty, ale podporuje a posilňuje tak fyzickú, ako aj emocionálnu kondíciu. Pre náš výskum bol vybraný jeden proband, u ktorého sme zišťovali zdravotný stav, životný štýl a úroveň motorických schopností. Potrebné data na posúdenie úrovne sledovaných pohybových schopností sme získali pred a po ukončení pohybového programu pomocou šiestich vybraných standardizovaných testov. Intervenčný pohybový program trval šesť mesiacov, dvakrát týždenne po 60 minútach. U sledovaného probanda sme zistili zlepšenie úrovne statickej a dynamickej rovnováhy. Tieto výsledky nemôžeme globalizovať, sú iba dôkazom, že individuálne zvolenou intervenciou sa dá prispieť k zlepšeniu kvality života v seniorskom veku.
Abstract (in English)
One of the limiting factor for the quality of life in the Sénia is the level of kinetic abilities, especially static and dynamic balance. A six month intervention program was created for this case study, in which dance was the main focus. Music connected with coordinated dance moves affect not only social contacts, but supports and strengthens both the physical and emotional condition. One proband has been chosen for our research in which we examined the health status, lifestyle and level of kinetic skills. The needed datas to judge the level of monitoring locomotive abilities we obtained before and after finishing locomotive intervention by the help of six choosen standart motoric test.The motion intervention program lasted six months, twice a week for 60 minutes. The proband was observed so that the level of static and dynamic balance can be improved. These results cannot be globalized; they are only evidence that can be an individually selected intervention to help improve the quality of life.
PrintDisplayed: 6/2/2023 13:32