Informační systém MU
JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správní právo: zvláštní část
Authors JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ.
Edition 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno, 400 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4847-8
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 16. 10. 2012 13:03.
Abstract
Publikace v rámci 6., přepracovaného vydání podává přehledným způsobem podstatné informace z vybraných oblastí správního práva, kterými jsou: vnitřní správa, bezpečnostní správa, správa policie a správa obrany státu, veřejná správa školství, správa kultury, veřejná správa na úseku zaměstnanosti, správa na úseku živnostenského podnikání, správa na úseku územního plánování a stavebního řádu, institut vyvlastnění, správa na úseku katastru nemovitostí, správa dopravy. Struktura a obsahové zaměření jednotlivých kapitol jsou voleny tak, aby výklad zahrnoval jak stránku právní, tak současně i procesně právní. Publikace je určena především studentům právnických fakult, nicméně mnohé užitečné informace v ní nalezne jak odborná, tak i laická veřejnost, která přichází do styku se správním právem.
Abstract (in English)
The publication provides an easy way relevant information from selected areas of administrative law, for example the – internal administration, the administration police, defense, public administration, education, culture, as well as public administration in the area of employment, and other institutes of this region. Structure and content of each chapter are chosen so that the interpretation of the site include both legal and also the legal process.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 20. 1. 2022 00:38