HLOUŠEK, Miroslav. Finanční akcelerátor v odhadnutém modelu pro českou ekonomiku (Financial accelerator in estimated model: application to the Czech economy). In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 73-81, 9 pp. ISBN 978-80-210-5656-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční akcelerátor v odhadnutém modelu pro českou ekonomiku
Name (in English) Financial accelerator in estimated model: application to the Czech economy
Authors HLOUŠEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky, p. 73-81, 9 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/11:00054325
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5656-5
UT WoS 000309074600041
Keywords in English financial acceleratorů; external fnance premium; DSGE model; Bayesian estimation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D., učo 21886. Changed: 21/2/2013 10:28.
Abstract
Příspěvek se zabývá finančními frikcemi a jejich významem pro českou ekonomiku. Zvolili jsme modelový přístup – konkrétně novokeynesiánský DSGE model uzavřené ekonomiky s finančním akcelerátorem, který jsme na datech odhadli pomocí bayesovských metod. Výsledky odhadu jsme zhodnotili pomocí impulsních odezev, varianční dekompozice a porovnáním statistických momentů z modelu a z dat. Rovněž jsme porovnávali modely s a bez finančního akcelerátoru jak vystihují data – jednak pomocí statistických momentů a pak také pomocí Bayesova faktoru. Výsledkem bylo překvapivé zjištění, že model bez finančního akcelerátoru vysvětluje data lépe než model, který ho obsahuje. Finanční frikce tak mají pro vysvětlení hospodářských fluktuací v české ekonomice omezený význam.
Abstract (in English)
The contribution deals with financial frictions and their importance in the Czech economy. We chose model approach, concretely New Keynesian DSGE model of closed economy with financial accelerator which was estimated using Bayesian methods. The results were evaluated using impulse responses, variance decomposition and comparing of statistical moment from model and form data. We also assessed models with and without financial accelerator how they fit the data using statistical moments and Bayesian factor. This exercise showed surprising result that the model without financial accelerator performs on data much better than model with it. Contribution of the financial accelerator mechanism for explaining business fluctuations in the Czech economy is thus limited.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 24/5/2019 09:24