ADAMEC, Petr and David KRYŠTOF. Historie univerzit třetího věku (History of Universities of the Third Age). In Mgr. Silvie Zdražilová. Možnosti a limity vzdělávání seniorů, Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2011. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. p. internetový sborník, 5 pp. ISBN 978-80-244-2858-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historie univerzit třetího věku
Name in Czech Historie univerzit třetího věku
Name (in English) History of Universities of the Third Age
Authors ADAMEC, Petr and David KRYŠTOF.
Edition první. Olomouc, Možnosti a limity vzdělávání seniorů, Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2011, p. internetový sborník, 5 pp. 2011.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Festival vzdělávání dospělých AEDUCA, Olomouc 2011
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-2858-1
Changed by Changed by: Mgr. Petr Adamec, Ph.D., učo 107151. Changed: 21. 12. 2011 15:44.
Abstract
V současné době připravujeme za podpory Asociace univerzit třetího věku České republiky publikaci o vzniku a současném stavu seniorského vzdělávání v ČR. V této souvislosti budeme ve svém příspěvku reflektovat historii a současnost Univerzit třetího věku v České republice. Cílem příspěvku je prezentovat odborné veřejnosti širokou škálu aktivit členů AU3V – spolupráce se zahraničními partnery, rozvoj virtuálních univerzit apod. V příspěvku chceme popsat rozvoj seniorského vzdělávání na českých vysokých školách v kontextu společensko historického pozadí za využití autentických výpovědí pamětníků, dokumentace, obrazového materiálu apod. V příspěvku zdůrazníme i činnost a nezbytnou roli AU3V ČR jako stmelujícího činitele reprezentujícího standardy vzdělávání a udávajícího směr dalšího vývoje.
Abstract (in English)
With the support of the Association of Universities of the Third Age of the Czech Republic, we are currently preparing a publication on the establishment and current status of senior education in the Czech Republic. In this context, our contribution will reflect the history and the present of Universities of the Third Age in the Czech Republic. The aim of this contribution is to present a wide range of activities of AU3A members - cooperation with foreign partners, development of virtual universities, etc.- to a professional community. We describe here the development of senior education at Czech universities in the context of social and historical background using the authentic testimony of witnesses, documents, visual material, etc. The contribution also accentuates the activities and the essential role of AU3A CR as the cementing authority representing education standards and indicating trends for future development.
PrintDisplayed: 5. 2. 2023 16:34