ŽÁKOVSKÁ, Alena, Hana KUČEROVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ, Tereza RAŠOVSKÁ and Adam NOREK. Monitoring prevalence patogenní Borrelia burgdorferi sensu lato (Monitoring prevalence of pathogens Borrelia burgdorferi sensu lato). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s. r. o., 2011, vol. 5, No 17, p. 188-192. ISSN 1211-264X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Monitoring prevalence patogenní Borrelia burgdorferi sensu lato
Name in Czech Monitoring prevalence patogenní Borrelia burgdorferi sensu lato
Name (in English) Monitoring prevalence of pathogens Borrelia burgdorferi sensu lato
Authors ŽÁKOVSKÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor), Hana KUČEROVÁ (203 Czech Republic), Helena NEJEZCHLEBOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Naďa BARTOŇKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tereza RAŠOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Adam NOREK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, TRIOS, spol. s. r. o. 2011, 1211-264X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30105 Physiology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00054557
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Lymeská borelioza Borrelia burgdorferi sensu lato spirochety DFM
Keywords in English Lyme borreliosis Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes DFM
Tags AKR, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D., učo 417. Changed: 5. 1. 2012 13:48.
Abstract
Cíl práce: Cílem této publikace je presentace výsledků monitoringu prevalence spirochét Borrelia burgdorferi s. l. v klíštěti Ixodes ricinus ve dvou různých lokalitách v Brně. Současně jsou sledovány faktory, které by mohly ovlivnit aktivitu klíšťat v těchto lokalitách. Záměrem této studie je předložit aktuální stav monitoringu prováděného první tři jarní měsíce letošního roku (2011) a porovnat tento stav s minulým rokem 2010. Materiál a metody: V letech 2010–2011 byla v pravidelných intervalech sbírána klíšťata ve dvou lokalitách v Brně (Pisárky a Zamilovaný hájek) metodou vlajkování. Klíšťata byla vyšetřována metodou zástinové mikroskopie (DFM) na přítomnost patogenních spirochét. Pozitivní vzorky na DFM z roku 2010 byly vyšetřeny metodou PCR pro identifikaci Borrelia burgdorferi sensu lato (Bbsl). Výsledky: V prvních třech měsících (březen–květen) 2011 bylo odchyceno 234 klíšťat v lokalitě Pisárky a 211 klíšťat v lokalitě Zamilovaný hájek (ZH). Pozitivita spirochét zjištěná metodou DFM činila 5,56 % v Pisárkách a 25,12 % v ZH. V 75 % bylo konfirmováno metodou PCR, že se jedná o Bbsl. Statistická analýza potvrdila závislost aktivity klíšťat na teplotě ovzduší na obou lokalitách. Závěr: Obě lokality vykazují promořenost na patogenní Bbsl. Ta je však v rámci jednoho města na různých lokalitách rozdílná. Zvláště lokalita ZH vykazuje vysokou hodnotu promořenosti (25,12 %), která by mohla být způsobena ohniskovým šířením nákazy z několika zdrojů: klíšťat i rezervoárů, např. hlodavců. Odrazem této vysoké promořenosti by mohla být nepříznivá epidemiologická situace v Brně (ústní konzultace s MUDr. R. Vaverkovou – KHS). Na druhé straně lokalita Pisárky se promořeností neodchyluje od hodnoty zjištěné již dříve v několikaleté studii.
Abstract (in English)
Objective: The aim of the article is to present the results of monitoring the prevalence of the spirochete Borrelia burgdorferi sensu lato (Bbsl) in Ixodes ricinus ticks in two different locations in the city of Brno, Pisárky and Zamilovaný hájek (ZH). At the same time, factors potentially affecting the activity of ticks in these locations were studied. Results of the monitoring carried out in the first three spring months of the year 2011 are compared with 2010 results. Material and Methods: In 2010–2011, Ixodes ricinus ticks were periodically sampled in two locations in Brno by flagging. Ticks were investigated by dark field microscopy (DFM) for the presence of spirochetes. DFM-positive samples from 2010 were tested by PCR to identify Bbsl. Results: In the first three spring months (March–May) of 2011, a total of 234 ticks were collected in Pisárky and 211 ticks in ZH. Positive samples detected by DFM accounted for 5.56 % in Pisárky and 25.12 % in ZH. PCR confirmed Bbsl in at least 75 %. Statistical analysis confirmed the dependence of tick activity on the air temperature in both locations. Conclusion:Within the same city, seroprevalence was found to be different in two locations. High seroprevalence in ZH (25.12 %) could be attributed to focal spread of the disease from several sources, both ticks and reservoirs such as rodents. This may results in unfavourable epidemiological situation in Brno. On the other hand, the seroprevalence rates in Pisárky are consistent with findings from an earlier long-term study.
Links
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 24. 1. 2022 09:12