MILÉŘ, Tomáš. Využití měřící stanice Vernier pro školní experimenty (Using Vernier measuring station for school experiments). 1st ed. Olomouc: Veletrh nápadů učitelů fyziky XI, 2011. p. 179-184, 269 pp. ISBN 978-80-244-2894-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití měřící stanice Vernier pro školní experimenty
Name (in English) Using Vernier measuring station for school experiments
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition 1. vyd. Olomouc, p. 179-184, 269 pp. 2011.
Publisher Veletrh nápadů učitelů fyziky XI
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-2894-9
Keywords (in Czech) vzdělávání, výzkum, Vernier
Keywords in English education, research, Vernier
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 2. 1. 2012 12:00.
Abstract
Při výuce přírodovědních přemětů na základní škole bychom jistě svým žákům občas rádi umožnili, aby sami navrhli a provedli experiment. Máme-li k dispozici univerzální měřící stanici a sadu detektorů, žáci mohou sami zvolit kombinaci veličin, které by bylo vhodné sledovat. Měřící stanice Vernier umožňuje připojit až 4 čidla současně a provádět s nimi dlouhodobá měření. Se žáky 8. ročníku jsme tímto způsobem provedli dvě měření. Žáci vybrali a nainstalovali čidla pro monitorování mikroklimatu ve třídě, přičemž jsme současně sledovali vliv koncentrace CO2 v ovzduší na kyselost vody. Ve druhém experimentu jsme zkoumali fotosyntézu rostlin. V laboratorních podmínkách se nám podařilo ověřit dva globální problémy: okyselování oceánů a reakci rostlin na extrémní klimatické podmínky. Výsledky měření žáci prezentovali na studentské konferenci GLOBE Games ve Svitavách.
Abstract (in English)
When teaching natural sciences at a primary school we would like to allow our students to designe experiment themselves sometimes. If we have available universal measuring station and a set of detectors, students can choose the combination of variables that could be monitored. Vernier measuring station allows you to connect up to 4 sensors simultaneously and carry with them long-term measurements. The pupils of the 8th year we have made in this way two measurements. Students selected and installed sensors to monitor the microclimate in the classroom, and we are currently monitoring the influence of CO2 concentration in the air to the acidity of water. In the second experiment, we examined the photosynthesis of plants. In laboratory conditions we were able to verify the two global problems: ocean acidification and the response of plants to extreme climatic conditions. The measurement results presented pupils at student conference GLOBE Games in Svitavy.
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 01:19