RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ and Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám (Man – society and education for values). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 189 pp. ISBN 978-80-210-5713-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Člověk – společnost a výchova k hodnotám
Name in Czech Člověk – společnost a výchova k hodnotám
Name (in English) Man – society and education for values
Authors RYBÁŘ, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr JEMELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta GOŇCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milan VALACH (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radim ŠTĚRBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Svatopluk NOVÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jozef MEČIAR (203 Czech Republic), Erika VONKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří NOLČ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 189 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00054639
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5713-5
Keywords (in Czech) kulturní studia; postmoderní diskurs; filosofie; axiologie; politologie; globalizace; výchova; učitel; etika; hodnota; svoboda; právo
Keywords in English cultural studies; postmodern discourse; philosophy; axiology; political science; globalization; education; teacher; ethics; value; freedom; law
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 12/12/2013 12:06.
Abstract
Předložená publikace obsahuje osm kapitol sepsaných pedagogy Katedry občanské výchovy, které vyplývají z vlastní vědeckovýzkumné činnosti katedry a jsou zaměřené na aktuální problematiku, která souvisí s výukou učitelství Občanské výchovy (OV) a Základů společenských věd (ZSV). Svým obsahem, šíří záběru a nezbytností neustálé aktualizace vzhledem k novým poznatkům v těchto disciplínách, ale i v důsledku změn v politické situaci v našem státě, v Evropské unii a ve světě jsou uváděné poznatky důležité při formování postojů nejen studentů uvedených oborů, ale i dalších, příbuzných oborů na pedagogických fakultách.
Abstract (in English)
The presented publication contains eight chapters written by teachers of the Department of Civic Education, which are the result of the Department’s own research work and which are oriented on the current issues related to the tuition of teaching Civics (OV) and Social sciences (ZSV). By their contents, scope and the need of constant updating given new knowledge in these disciplines, but also due to changes of the political situation in our state, in the European Union and in the world, the presented knowledge is important in the process of forming the attitudes of not only the students of the fields which were already mentioned, but also of another related fields on faculties of education.
PrintDisplayed: 9/2/2023 01:53