KUBIATKO, Milan. Bez prírodopisu to nejde alebo ako ho vnímajú žiaci základných škôl (It cannot be done without biology, or how the lower secondary school pupils perceive it). Studia Paedagogica. 2011, vol. 16, No 2, p. 75-88. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2011-2-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bez prírodopisu to nejde alebo ako ho vnímajú žiaci základných škôl
Name (in English) It cannot be done without biology, or how the lower secondary school pupils perceive it
Authors KUBIATKO, Milan (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Studia Paedagogica, 2011, 1803-7437.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00054855
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2011-2-4
Keywords (in Czech) postoje k prírodopisu; škálovaný dotazník; žiaci druhého stupňa základných škôl
Keywords in English attitudes toward biology; questionnaire with scale items; lower secondary school pupils
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312. Changed: 8. 3. 2013 11:12.
Abstract
V predkladanom príspevku je zisťovaný vplyv gender, ročníka a obľúbeného predmetu na úroveň postojov k prírodopisu u žiakov druhého stupňa základných škôl. Výskumnú vzorku tvorilo 496 žiakov zo šiestich českých základných škôl, pričom boli zastúpené všetky ročníky druhého stupňa. Pomer chlapcov a dievčat bol približne vyrovnaný. Viac žiakov z výskumnej vzorky označilo ako obľúbený predmet jeden z neprírodovedných. Ako výskumný nástroj bol použitý dotazník obsahujúci 25 položiek Likertovho typu.
Abstract (in English)
In this contribution attention is paid to the influence of gender, class and lower secondary pupils favourite subject on the level of their attitudes towards biology. The sample consisted of 496 pupils from six Czech lower secondary schools and represented all classes at lower secondary level. The ratio of boys and girl was approximately the same. More pupils chose a non-science subject as their favourite subject. The measurement tool was a questionnaire with 25 Likert-type items.
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 11:20