Informační systém MU
JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 4, s. 375-415, 40 s. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení
Název česky Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení
Název anglicky Curriculum Reform in Upper-Secondary Comprehensive Schools: Research Findings and Recommendations
Autoři JANÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí), Petr KNECHT (203 Česká republika, domácí), Petr NAJVAR (203 Česká republika, domácí), Michaela PÍŠOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jan SLAVÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, 2011, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00054866
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky gymnázia; kurikulární reforma; výzkum kurikulární reformy; vzdělávací politika
Klíčová slova anglicky upper-secondary comprehensive schools; curricular reform; research into curricular reform; educational policy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., učo 17210. Změněno: 25. 11. 2012 18:20.
Anotace
V předkládané studii jsou prezentována hlavní výzkumná zjištění a doporučení vztahující se k zavádění kurikulární reformy na gymnáziích. Autoři postupně rozebírají celkem deset problémových okruhů kurikulární reformy, jak byly podchyceny ve výzkumu Kvalitní škola: (1) Chybí (sdílené) porozumění vůdčím idejím a pojmům reformy; (2) Diskuse o reformě: aktéři reformy a jejich hlasy a ne-hlasy; (3) Problém jazyka – problém po-rozumění; (4) Nejasnosti v tom, o reformu čeho se jedná; (5) Když se zaváděné má stát zavedeným: implementace reformy jako problém koordinace; (6) Podmínky, v jakých se implementuje; (7) Rozporuplné vnímání a přijímání kurikulární reformy učiteli; (8) Dvoustupňové kurikulum: RVP a tvorba ŠVP jako klíčový prvek reformy; (9) Vstupování učitelů do role tvůrců kurikula: rozpaky a zdrženlivost; (10) Realizace kurikula: formalizmus reformy, nebo cesta k nové kultuře vyučování a učení. V závěru studie autoři prezentují souhrn doporučení pro aktéry, kteří mají s kurikulární reformou na různých úrovních co do činění. Vedle toho naznačují výhledy pro další výzkum v této oblasti.
Anotace anglicky
The paper presents the main research findings and recommendations concerning the implementation of curricular reform in upper-secondary comprehensive schools. The authors analyse ten problem areas of curricular reform, as they were captured in the “Kvalitní škola” research project. (1) There is no (shared) understanding of the key ideas and concepts of the reform; (2) Discussing the reform: participants and their non-voices; (3) The problem of language, of ‘understanding’; (4) Doubts about what is being reformed; (5) When what-is-being-implemented has been implemented: the problem of coordination; (6) Conditions of implementation; (7) Ambiguous acceptation of the reform on the part of teachers; (8)Two-level curriculum: state-level and school-level curriculum as the key elements of the reform; (9) Teachers making a curriculum: doubts and hesitation; (10) Realising curriculum: formalism or a route to the new culture of teaching and learning. Towards the end of the paper, the authors summarise recommendations for the participants on different levels of the reform. They also suggest an outlook for future research in this area.
Zobrazeno: 29. 1. 2022 01:01