JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ and Jan SLAVÍK. Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení (Curriculum Reform in Upper-Secondary Comprehensive Schools: Research Findings and Recommendations). Pedagogická orientace. 2011, vol. 21, No 4, p. 375-415, 40 pp. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení
Name in Czech Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení
Name (in English) Curriculum Reform in Upper-Secondary Comprehensive Schools: Research Findings and Recommendations
Authors JANÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr KNECHT (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michaela PÍŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan SLAVÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace, 2011, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00054866
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) gymnázia; kurikulární reforma; výzkum kurikulární reformy; vzdělávací politika
Keywords in English upper-secondary comprehensive schools; curricular reform; research into curricular reform; educational policy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Changed: 25. 11. 2012 18:20.
Abstract
V předkládané studii jsou prezentována hlavní výzkumná zjištění a doporučení vztahující se k zavádění kurikulární reformy na gymnáziích. Autoři postupně rozebírají celkem deset problémových okruhů kurikulární reformy, jak byly podchyceny ve výzkumu Kvalitní škola: (1) Chybí (sdílené) porozumění vůdčím idejím a pojmům reformy; (2) Diskuse o reformě: aktéři reformy a jejich hlasy a ne-hlasy; (3) Problém jazyka – problém po-rozumění; (4) Nejasnosti v tom, o reformu čeho se jedná; (5) Když se zaváděné má stát zavedeným: implementace reformy jako problém koordinace; (6) Podmínky, v jakých se implementuje; (7) Rozporuplné vnímání a přijímání kurikulární reformy učiteli; (8) Dvoustupňové kurikulum: RVP a tvorba ŠVP jako klíčový prvek reformy; (9) Vstupování učitelů do role tvůrců kurikula: rozpaky a zdrženlivost; (10) Realizace kurikula: formalizmus reformy, nebo cesta k nové kultuře vyučování a učení. V závěru studie autoři prezentují souhrn doporučení pro aktéry, kteří mají s kurikulární reformou na různých úrovních co do činění. Vedle toho naznačují výhledy pro další výzkum v této oblasti.
Abstract (in English)
The paper presents the main research findings and recommendations concerning the implementation of curricular reform in upper-secondary comprehensive schools. The authors analyse ten problem areas of curricular reform, as they were captured in the “Kvalitní škola” research project. (1) There is no (shared) understanding of the key ideas and concepts of the reform; (2) Discussing the reform: participants and their non-voices; (3) The problem of language, of ‘understanding’; (4) Doubts about what is being reformed; (5) When what-is-being-implemented has been implemented: the problem of coordination; (6) Conditions of implementation; (7) Ambiguous acceptation of the reform on the part of teachers; (8)Two-level curriculum: state-level and school-level curriculum as the key elements of the reform; (9) Teachers making a curriculum: doubts and hesitation; (10) Realising curriculum: formalism or a route to the new culture of teaching and learning. Towards the end of the paper, the authors summarise recommendations for the participants on different levels of the reform. They also suggest an outlook for future research in this area.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.pdf   File version Janík, T. 25. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/965915/PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/965915/PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/965915/PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/965915/PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 18:19, prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
  • a concrete person doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100
  • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
  • a concrete person doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., učo 36617
  • a concrete person doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924
Attributes
 

PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/965915/PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/965915/PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
228,3 KB
Hash md5
2a0af5479f125e0b20bbc0e814f1eb33
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 18:19

PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/965915/PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/965915/PedOr11_4_KurikularniReforma_JanikEtAl.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
112 KB
Hash md5
cbf70033be4fe887e93a6c460c5a1cd2
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 18:21
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28. 5. 2022 16:56