KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie, Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 270-272. ISSN 1802-4475.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu
Název česky Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu
Název anglicky Surgical and mini-invasive treatment of colorectal carcinoma
Autoři KALA, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí), Petr KYSELA (203 Česká republika, domácí), Lenka OSTŘÍŽKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Igor KISS (203 Česká republika, domácí), Vlastimil VÁLEK (203 Česká republika, domácí) a Tomáš ANDRAŠINA (703 Slovensko, domácí).
Vydání Onkologie, Olomouc, Solen, 2011, 1802-4475.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/11:00054996
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky kolorektální karcinom; léčba; miniinvazivní; endoskopie; laparoskopie
Klíčová slova anglicky colorectal carcinoma; treatment; miniinvasive; endoscopy; laparoscopy
Štítky colectomy, endoscopy, liver resection, multidisciplinary, oncological committee
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 2. 2. 2012 13:00.
Anotace
Incidence kolorektálního karcinomu narůstá. Nejlepší léčebné výsledky má multimodální léčba, jejíž základní součástí je snaha o R0 resekci všech nádorových ložisek. S pokroky v protinádorové farmakoterapii, perioperační péči a technologiích je zřejmá tendence jak k miniinvazivním výkonům, tak k extenzivním chirurgickým zákrokům. Materiál a metodika: Byla provedena literární rešerše v souvislosti z vlastními zkušenostmi. Výsledky: Spektrum chirurgických zákroků zahrnuje endoskopickou submukosní resekci, transanální endoskopickou mikrochirurgii, laparoskopické resekce, otevřené resekce a cytoredukční chirurgii s peritonektomií a hypertermickou intraperitoneální chemoterapií. Mimo fyzikální vyšetření je v předoperačním stagingu rozhodující kolonoskopie, dále endosonografie, která vybere vhodné kandidáty pro endoskopickou resekci (T1sm1 N0 M0). Pacienty ideální pro laparoskopickou resekci nebo otevřenou chirurgii a odlišení resekabilních od neresekabilních pomáhá vybrat CT, případně MRI v oblasti rekta. I při omezeném peritoneálním rozsevu je výsledek peritonektomie obdobný jako po resekci jaterní metastázy. Laparoskopie jsou bezpečné a onkologicky stejně radikální jako otevřená chirurgie. Neoadjuvantní léčba by měla trvat ideálně 3 měsíce, nejdéle 6 měsíců. Neoadjuvantní radioterapie rekta nemá vliv na dlouhodobé přežití, má ale obrovský význam na snížení lokálních recidiv a umožňuje kontinentní resekce především u velmi nízko sedících nebo velkých nádorů. Nově se kromě konceptu totální mezorektální excize začíná uplatňovat také koncept totální mezokolické excize, který vede k nižšímu počtu lokálních recidiv a zvýšenému přežívání. Závěr: Stejně jako protinádorová farmakoterapie se významně stále vyvíjí i chirurgická léčba. K určení správné pozice jednotlivých chirurgických postupů v multimodálním algoritmu léčby je nutné sledování pacientů ve vhodných databázích, případně je léčit v rámci studií.
Anotace anglicky
The incidence of the colorectal carcinoma has been increasing. Only a multimodal treatment provides the best results. Surgical R0 resection of all tumour sites is the goal of all treatment regimes. The advance in medical care and technologies has brought about a tendency to both miniinvasive methods and extended surgery. Material and methods: A survey on the literature in relation to our experiences has been conducted. Results: Endoscopic submucosal dissection, transanal endoscopic microsurgery, laparoscopy, open surgery and cytoreduction surgery with the hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Aside of the physical examination, these are key pre-operational staging examinations: coloscopy, endoscopic ultrasound that chooses candidates for an endoscopic treatment (T1sm1,N0,M0), CT that chooses between ideal laparoscopic patients (T2 N1) and open surgery, and distinguishes between resectable and non-resectable, or MRI that does the same job in rectal cancer. It is worth performing peritonectomy in somehow limited peritoneal spread with similar results as in liver metastases. Laparoscopy reaches the same oncologic results as the open surgery does. The ideal neoadjuvant therapy ought to last for three months to six months maximum. The neoadjuvant rectal radiation does not affect the long term survival but enables continent resections and lowers the local recurrence rate up to four times, mainly in low lying or large tumours. The news is the total mesocolic excision that similarly to the total mesorectal excision provides fewer local relapses and higher long-term survival. Conclusion: Similarly to anti-tumoral medical therapy, the surgery has been developing as well. It is necessary to enrol the patients into suitable databases to state the proper position of all surgical methods in the multimodal treatment algorithm.
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 02:57