MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky (Cyborg, or There and Back Again). In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 128-138. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky
Name in Czech Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky
Name (in English) Cyborg, or There and Back Again
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Umění a nová média, p. 128-138, 11 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00055374
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5639-8
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011
Keywords in English cyborg; history of new media; new media studies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 10. 2. 2012 13:45.
Abstract
Kyborg – teoretický koncept, který se vyvinul v oblasi kybernetiky – silně formoval diskurzy obklopující nová média. Od raných šedesátých let žil koncept kyborga svůj symbolický život, který může sloužit jako symptomatická paralela kulturního vývoje nových, digitálních komunikačních technologií. Kyborg se proměnil z přesného kybernetického konceptu v popkulturní, fiktivní fenomén, postrukturlistický a feministický mikropolitický projekt nové, hybridní identity i symptom entuziastického technoopimismu raných devadesátých let. Kapitola je věnována vzájemnému vztahu mezi příběhem nových médií, příběhem kyborga – a historií studií nových médií. Je koncipována jako jakási poznámka pod čarou ilustrující způsoby, jakými se v posledních čtyřiceti letech proměnily naše kulturní vztahy k novým komunikačním technologiím.
Abstract (in English)
Cyborg – a theoretical concept developed within the field of cybernetics – shaped the discourses surrounding new media profoundly. Since early 1960s, the concept of cyborg has lived its symbolic life that could serve as a symptomatic parallel to the cultural development of new, digital communication technologies. Cyborg has changed from strictly cybernetic concept to a popcultural, fictional phenomenon, poststructuralist and feminist micropolitical project of new, hybrid identity as well as to a symptom of enthusiasic technoopismism of the early 1990s. The text deals with the mutual relaion between the history of new media, the history of cyborg – and the history of new media studies. The chapter is conceived as a kind of footnote illustrating the ways in which our cultural relation to the new communicaion technologies has been transforming during last 40 years.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 18:49