ŠANDA, Martin, Michal SNĚHOTA, Martin JIROUŠEK, Eva MIKULÁŠKOVÁ, Michal HÁJEK and Martina SOBOTKOVÁ. Vodní režim a vegetační skladba jizerskohorských vrchovišť (Water regime and vegetation composition of bogs in the Jizerské hory Mountains). In Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011, Sborník závěrečného vědeckého semináře k výzkumnému záměru MSM6840770002. Praha: ČVUT, 2011. p. 176-182. ISBN 978-80-01-04944-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vodní režim a vegetační skladba jizerskohorských vrchovišť
Name (in English) Water regime and vegetation composition of bogs in the Jizerské hory Mountains
Authors ŠANDA, Martin, Michal SNĚHOTA, Martin JIROUŠEK, Eva MIKULÁŠKOVÁ, Michal HÁJEK and Martina SOBOTKOVÁ.
Edition Praha, Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011, Sborník závěrečného vědeckého semináře k výzkumnému záměru MSM6840770002, p. 176-182, 7 pp. 2011.
Publisher ČVUT
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-01-04944-0
Keywords in English hydrology; Klugeho louka; Malá jizerská louka; mire; plant functional groups; revitalization; Velká jizerská louka
Changed by Changed by: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D., učo 106620. Changed: 5. 4. 2012 15:27.
Abstract
Vodní režim i vegetační skladba revitalizovaných rašelinišť v Jizerských horách je hydrologicky a botanicky monitorován. Pro korekci této technické změny, ke které dochází na pozadí dlouhodobého vývoje krajiny jsou stejným způsobem monitorovány i nedaleké přirozené technicky neovlivněné plochy.
Abstract (in English)
Water regime and vegetation composition of revitalized peat bogs are monitored in the Jizerské hory Mountains botanically and hydrologically. To correct this technical intervention, natural unaffected areas are monitored to avoid the effect of long-term landscape evolution.
Links
GAP505/10/0638, research and development projectName: Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a konsekvence v ekologii rašelinišť
Investor: Czech Science Foundation
GA206/08/0389, research and development projectName: Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet
Investor: Czech Science Foundation, Past and present changes in Sudeten mountain bogs
GD526/09/H025, research and development projectName: Evolučně-ekologická analýza společenstev a populací
Investor: Czech Science Foundation, Evolutionary ecological analysis of communities and populations
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Diversity of Biotic Communities and Populations: Causal Analysis of variation in space and time
PrintDisplayed: 2. 4. 2023 07:12