ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 144 s. ISBN 9788021056039.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přednosti a meze rodinného podnikání
Autoři ODEHNALOVÁ, Pavla.
Vydání 1. vyd. Brno, 144 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 9788021056039
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 6. 4. 2020 04:48.
Anotace
Cílem předložené publikace je poukázat na odlišnosti ve vývoji rodinných a nerodinných podniků v České republice. Vývoj podniků byl sledován v rámci prvních tří fází Greinerovy teorie růstu podniku – fáze kreativity, krize vedení a profesionální řízení. Práce je rozdělena do tří metodických částí. První část se zabývá analýzou výzkumů ze zahraničí. Druhá část ověřuje přenositelnost výsledků zahraničních výzkumů do českého prostředí a třetí část analyzuje skupinu rodinných podniků zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Na základě srovnání jednotlivých metodických částí jsou vyvozeny poznatky o vývoji rodinných podniků v čase. Stěžejní metodou práce, pomocí které byl modelován vývoj podniků v čase je metoda multiagentní simulace.
Anotace anglicky
The main purpose of the publications is to highlight the differences in the development of family and non-family companies in the Czech Republic. The development of enterprises has been pursued within the first three phases of Greiner's theory of organisation growth – phase of creativity, leadership crisis and professional management. The work is divided into three methodological components. The first part deals with the analysis of research from abroad. The second part of verifying the transferability of results of foreign research in the Czech environment and the third part analyses a group of family business of manufacturing and construction industry. Knowledge of family businesses development over time was based on a comparison of the various methodological components. Main method of work is the multiagent simulation which was used for the modelling of business development at the time.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2020 22:42