BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. (Autism Spectrum Disorders. Theory, Research, Experience from Abroad.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 249 pp. ISBN 978-80-210-5781-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti.
Name (in English) Autism Spectrum Disorders. Theory, Research, Experience from Abroad.
Authors BAZALOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 249 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055569
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5781-4
Keywords (in Czech) porucha autistického spektra; autismus; inkluze; vzdělávání; edukace; diagnostika; výzkum; Česká republika; mezinárodní kontext; zahraničí země
Keywords in English autism spectrum disorder; autism; inclusion; education; diagnostics; research; the Czech Republic; international context; foreign countries
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Changed: 22. 1. 2013 16:46.
Abstract
Předkládaná publikace je shrnutím současných poznatků z oblasti poruch autistického spektra v České republice a vybraných zemích. Práce si klade za cíl přispět díky ucelenému přehledu aktuálních poznatků a získaných dat z prezentovaných výzkumných šetření, zpracovaných do dvou hlavních šetření s četnými subvýzkumy, ke komplexnějšímu pochopení poruchy, zvýšení informovanosti, podpoření trendů inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, a přispět k odborné diskusi na téma vhodnosti integrace žáků s poruchami autistického spektra do škol hlavního vzdělávacího proudu. Výzkumná šetření jsou uvedena na CD-ROM vloženém do publikace.
Abstract (in English)
The book summarizes current information on autism spectrum disorders in the Czech Republic and some foreign countries. The aim of the book is to contribute through a comprehensive overview of theoretical data and data obtained from research investigations, divided into two main studies with various minor sub studies, to the comprehensive understanding of the disorder, raise of awareness, support of the inclusive trends, and to contribute to the debate on the appropriateness of integration of students on the autism spectrum into mainstream schools. All the research projects are presented at CD-ROM accompanying the book.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 7. 12. 2021 19:52