PAPOUŠEK, Dalibor. Centrality and cosmopolitism in the Lukan imagination of Paul of Tarsus : a case of Jerusalem. In Anodos : studies of the ancient world 10/2010. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011. p. 247-254. ISBN 978-80-8082-500-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Centrality and cosmopolitism in the Lukan imagination of Paul of Tarsus : a case of Jerusalem
Name in Czech Centralita a kosmopolitismus v lukášovském zobrazení Pavla z Tarsu : případ Jeruzaléma
Authors PAPOUŠEK, Dalibor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Trnava, Anodos : studies of the ancient world 10/2010, p. 247-254, 8 pp. 2011.
Publisher Trnavská univerzita v Trnave
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050500
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-8082-500-3
ISSN 1338-5410
Keywords (in Czech) Jeruzalém; chrám; centralita; Pavel z Tarsu; lukášovská teologie; diaspora; kosmopolitismus
Keywords in English Jerusalem; temple; centrality; Paul of Tarsus; Lukan theology; diaspora; cosmopolitism.
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D., učo 349. Changed: 20. 1. 2014 22:07.
Abstract
The article deals with the imagination of Jerusalem in the Acts of the Apostles. Jerusalem plays a crucial role in Luke’s theology as a starting point for the Christian church and mission. Therefore, close attention is paid to the protagonist of the Acts of the Apostles, Paul of Tarsus, and his relation to Jerusalem. The article reconsiders Paul’s relations to the city and temple of Jerusalem as well as to Jerusalem’s Christian community and its leaders. Luke’s vision of Jerusalem in the portrayal of Paul is examined as a locative anchoring of the Lukan cosmopolite theology, as a “diaspora myth of origins in the homeland” (M.P. Miller).
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá zobrazením Jeruzaléma ve Skutcích apoštolských. Jeruzalém hrál zásadní roli v Lukášově teologii jako výchozí bod křesťanské církve a misie. Hlavní pozornost je proto věnována protagonistovi Skutků apoštolských, Pavlovi z Tarsu, a jeho vztahu k Jeruzalému. Článek znovu promýšlí Pavlův vztah k Jeruzalému jako městu a chrámu stejně jako k Jeruzalémské církvi a jejím vůdcům. Lukášovo pojímání Jeruzaléma při výstavbě Pavlova portrétu je nahlíženo jako nástroj lokativního zakotvení lukášovské kosmopolitní teologie, jako "diasporní mýtus o počátcích v domovině" (M. P. Miller).
Links
GA401/09/1111, research and development projectName: Jeruzalémská církev a její role v sociálním utváření raného křesťanství
Investor: Czech Science Foundation, The Church of Jerusalem and its Role in the Social of Early Christianity
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:37