ŠKAPA, Radoslav. Vybrané aspekty chování spotřebitelů ve vztahu k reklamační politice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 183 s. Habilitační práce.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané aspekty chování spotřebitelů ve vztahu k reklamační politice
Název anglicky Selected aspects of consumer behavior in relation to the return policy
Autoři ŠKAPA, Radoslav.
Vydání 1. vyd. Brno, 183 s. Habilitační práce, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky Reklamace; reklamační politika; chování zákazníků; strukturní modelování; conjointní analýza
Klíčová slova anglicky Complaint, return policy; customer behavior; structural equation modeling; conjoint analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., učo 10072. Změněno: 15. 2. 2012 19:24.
Anotace
Habilitační práce se věnuje fenoménu reklamací a tomu, co zahraniční literatura označuje jako „return policy“. Protože se tento pojem se v české literatuře nevyskytuje, je přeložen jako reklamační politika a je definován jeho obsah, a to s ohledem na české právní prostředí. V této práci se reklamační politikou zjednodušeně řečeno rozumí způsob řízení reklamací, které prodávající obdrží z titulu faktických vad produktu a případně i vad subjektivně vnímaných zákazníkem. Téma reklamační politiky je představeno z několika pohledů. Pomyslnou druhou část práce tvoří empirická šetření, která zkoumají vybrané aspekty chování spotřebitelů ve vztahu k reklamační politice – odtud také název habilitační práce. První studie se věnuje užitku pro spotřebitele, který plyne z vybraných opatření, které využívají podniky v rámci reklamačního procesu. Na rozdíl od dalších studií obsažených v habilitační práci je tento výzkum zpracován pomocí conjointní analýzy a má tak podobu experimentu. Další čtyři studie mají sice také podobu kvantitativního výzkumu, jejich metodologická stránka je ale zásadně odlišná, neboť je postavena na strukturním modelování na vzorku 250 respondentů.
Anotace anglicky
The habilitation thesis deals with the issue of claims and what foreign literature refers to as “return policy”. Since this term is absent in Czech literature, it is translated into Czech as “reklamační politika” and it is defined by its content with regard to the Czech legal environment. In this thesis, the return policy simply means a way of claim management that the seller receives in respect of material defects of a product and possibly even defects subjectively perceived by the customer. The return policy topic is presented from several perspectives. The assumed second part of the thesis consists of empirical surveys that examine selected aspects of consumer behavior in relation to the return policy – hence the name of the habilitation thesis. The first study focuses on consumer benefits which come from the selected measures used by businesses in the claim process. Unlike the other studies included in this habilitation thesis, this research is elaborated using a conjoint analysis and thus it takes the form of an experiment with an exploratory character. The next four studies also take the form of quantitative research; however, the methodology they exploit is fundamentally different because it is based on structural equation modeling using a sample of 250 respondents.
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 16:23