SPURNÁ, Michaela and Josef MAŇÁK. Případová studie: Postavení etické výchovy v kurikulu (Case study: The position of ethics education in the curriculum). In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1st ed. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. p. 242-268. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Případová studie: Postavení etické výchovy v kurikulu
Name (in English) Case study: The position of ethics education in the curriculum
Authors SPURNÁ, Michaela (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef MAŇÁK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula, p. 242-268, 27 pp. Kurikulum G, 2011.
Publisher Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055723
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-87000-78-6
Keywords (in Czech) etická výchova; cíle výuky; kurikulum; obsah výuky; případová studie
Keywords in English ethics education; case study; content of instruction; curriculum; goals;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D., učo 322688. Changed: 27/2/2012 19:34.
Abstract
V této kapitole je představena případová studie učitele, který se podílel na tvorbě školního vzdělávacího programu a v oborech společenskovědních jej na gymnáziu realizuje. Analýzy provedené v rámci případové studie se zaměřují především na cílovou a na obsahovou dimenzi kurikula. Při analýzách cílové dimenze kurikula se zaměřujeme na to, jak učitel pojímá klíčové kompetence a dále intrapersonální, interpersonální a metasociální vztahy jako očekávané výstupy etické výchovy. Při analýzách obsahové dimenze kurikula jde o to zjistit, jak učitel přistupuje k problematice transformace obsahu a strukturování obsahu. V závěru kapitoly jsou otevřeny některé aktuální problémy týkající se tvorby a realizace kurikula etické výchovy a problematiky jako takové.
Abstract (in English)
The chapter introduces a case study of a teacher participating in the development of school curriculum and who implemented it in social science disciplines at the upper-secondary school. Analyses carried out in the case study were aimed at goal and content dimension of the curriculum. In the analysis of the goal dimension of the curriculum we aimed at the teacher’s conception of the key competencies, and intrapersonal, interpersonal and metasocial relationship as expected outcomes of ethics education. In analysing content dimension of the curriculum we were investigating what is the teacher’s view of the process of transformation and content structure. Towards the end of the chapter some problems of the subject curriculum development and realization in the context of the upper-secondary level are discussed.
PrintDisplayed: 9/12/2021 04:58