Informační systém MU
KOUTSKÁ, Mariana. Kultura a problematika přístupnosti kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ (Culture and the Issue of Accessibility of Cultural Wealth in Deaf Pupils‘ Primary Education). In Karel Pančocha. Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 122-128. ISBN 978-80-210-5663-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kultura a problematika přístupnosti kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ
Name in Czech Kultura a problematika přístupnosti kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ
Name (in English) Culture and the Issue of Accessibility of Cultural Wealth in Deaf Pupils‘ Primary Education
Authors KOUTSKÁ, Mariana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání, p. 122-128, 7 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055849
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5663-3
Keywords (in Czech) neslyšící žáci; vzdělávání; kultura; kulturní bohatství; kulturní instituce; kulturní práva; RVP ZV; ŠVP; přístupnost, legislativa; tlumočení; znakový jazyk
Keywords in English deaf pupils; education; culture; cultural wealth; cultural institution; cultural rights; Framework Education Program for primary school; School Education Program; accessibility; legislature; interpreting; sign language
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. MgA. Mariana Chytilová, Ph.D., učo 131075. Changed: 18/2/2013 20:10.
Abstract
Kapitola prezentuje první fázi výzkumného šetření zaměřujícího se na kulturu a přístupnost kulturního bohatství ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Dominantním cílem výzkumu je analyzovat míru zprostředkování kulturního bohatství neslyšícím žákům v ZŠ pro sluchově postižené v Praze-Radlicích s přihlédnutím ke spolupráci s kulturními institucemi a očekávaným výstupům RVP ZV. Text terminologicky vymezuje téma kultury i kulturního bohatství a představuje legislativu související s kulturními právy neslyšících ve světovém a českém kontextu. Kapitola rovněž mapuje provázanost RVP ZV a kultury v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech. V neposlední řadě se text věnuje začlenění spolupráce s kulturními institucemi do ŠVP škol pro sluchově postižené.
Abstract (in English)
The objective of this chapter is to present the fi rst part of the research focused on the culture and the accessibility of cultural wealth in deaf pupils‘ primary education. The major aim of the research is to analyse the condition of the accessibility of cultural wealth to the deaf pupils of the primary school in Prague-Radlice with regard to the cooperation with cultural institutions and to the prospective outputs of the Framework Education Program for primary schools. The paper sets out the terminology of culture and cultural wealth as well as legislative tools connected with the cultural rights of deafs in both Czech and global context. The chapter also maps out the cohesion between culture and educational areas and cross-sectional themes of the Framework Education Program. Last but not least, the chapter deals with the issue of including cooperation with cultural institutions in School Education Programmes of primary schools for pupils with hearing impairment.
Links
MUNI/B/1027/2010, interní kód MUName: Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání (Acronym: PEVIV)
Investor: Masaryk University, Category B
Displayed: 1/12/2022 22:07