PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Aleš DVOŘÁK and Richard HÁNYŠ. Bezpečnost a účinnost sertindolu v běžné klinické praxi: výsledky českého naturalistiuckého sledování (Safety and efficacy of sertindole in general clinical practice: results of the Czech naturalistic survey). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2012, vol. 108, No 1, p. 7-13. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bezpečnost a účinnost sertindolu v běžné klinické praxi: výsledky českého naturalistiuckého sledování
Name in Czech Bezpečnost a účinnost sertindolu v běžné klinické praxi: výsledky českého naturalistiuckého sledování
Name (in English) Safety and efficacy of sertindole in general clinical practice: results of the Czech naturalistic survey
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš KAŠPÁREK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Aleš DVOŘÁK (203 Czech Republic) and Richard HÁNYŠ (203 Czech Republic).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén, 2012, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059399
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) bezpečnost; naturalistické;observační; sertindol; sledování; účinnost
Keywords in English efficacy; naturalistic; observational; safety; sertindole; survey
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18. 2. 2013 11:36.
Abstract
Poměrně malé klinické zkušenosti se sertindolem v České republice byly důvodem provedení studie naturalistického, šestiměsíčního sledování sertindolu v běžné klinické praxi za podpory firmy Lundbeck, Česká republika. Cílem studie bylo zhodnotit bezpečnost, snášenlivost a účinnost léčby sertindolem včetně definování faktorů spojených s dobrou léčebnou odpovědí na sertindol u pacientů se schizofrenií. Do konečné analýzy se podařilo zařadit celkem 330 pacientů středního věku s mírnou převahou žen. Tři čtvrtiny pacientů (n = 246) měly diagnózu schizofrenie. Z hlediska bezpečnosti nebyl v průběhu studie hlášen žádný závažný nežádoucí účinek. Prodloužení QTc intervalu se objevilo u 6 pacientů, což činí výskyt 1,8 % na celý soubor zařazených pacientů. Nežádoucí účinky byly hlášeny u 6,1 % pacientů. Sledované laboratorní hodnoty zůstaly v průběhu sledování na nezměněné úrovni, došlo ke statisticky signifikantnímu snížení tělesné hmotnosti. Z pohledu účinnosti u 3,1 % pacientů byla léčba předčasně ukončena pro neúčinnost, dvě třetiny pacientů byly hodnoceny jako respondéři na sertindol. Observační naturalistické sledování ukázalo, že léčba sertindolem je bezpečnou a efektivní alternativou antipsychotické léčby pro pacienty se schizofrenií
Abstract (in English)
The naturalistic, 6 month follow-up study with sertindole in regular clinical practice, supported by Lundbeck, Czech Republic, has been motivated by relatively little clinical experience with sertindole in the Czech Republic. The purpose of the study was to evaluate the safety and tolerance of treatment with sertindole and to assess treatment efficacy while at the same time defining the factors associated with good treatment response to sertindole in patients with schizophrenia. 330 patients of middle age and with a slight predominance of women in total were successfully included in the analysis. Schizophrenia was diagnosed in three quarters of the patients (n = 246). In terms of safety, no serious adverse effects were reported during the study. QTc interval extension occurred in 6 patients, thus in 1.8 % of the whole set of enrolled patients. Adverse effects were reported in 6.1 % patients. Observed laboratory value levels remained unchanged during the follow-up; statistically significant weight reduction was found. In terms of efficacy, the therapy was terminated prematurely in 3.1 % patients due to lack of efficacy; two thirds of the patients were evaluated as responders to sertindole. Observational naturalistic follow-up showed that treatment with sertindole is a safe and effective alternative to antipsychotic therapy in patients with schizophrenia.
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 10:54