LUKÁŠOVÁ, Jana. Motivační strategie v cizojazyčné výuce (Motivational Strategies in the Foreign Language Classroom). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová. Janíková, V., Píšová, M., Hanušová., S. Výzkum výuky cizích jazyků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 47-58. ISBN 978-80-210-5719-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivační strategie v cizojazyčné výuce
Name in Czech Motivační strategie v cizojazyčné výuce
Name (in English) Motivational Strategies in the Foreign Language Classroom
Authors LUKÁŠOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Janíková, V., Píšová, M., Hanušová., S. Výzkum výuky cizích jazyků, p. 47-58, 12 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055947
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5719-7
Keywords (in Czech) anglický jazyk; motivace; motivační strategie; motivační techniky; motivační teorie; výzkumné metody; kvantitativně-kvalitativní výzkum
Keywords in English English language; motivation; motivational strategies; motivational techniques; motivational theories; research methods; quantitative-qualitative research
Tags Motivační strategie, smíšený design
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Lukášová, učo 381666. Changed: 7/3/2012 11:14.
Abstract
Příspěvek se zabývá nejčastěji použitými metodami ve výzkumu užívání motivačních strategií ve výuce cizího jazyka a na vybraných studiích provedených v zahraničích demonstruje cíle výzkumu, výzkumné otázky, výzkumné metody, nástroje a zkoumané vzorky. Je koncipován jako přípravná fáze pro připravovaný výzkum na téma Využívání motivačních strategií ve výuce anglického jazyka u vybraných skupin studentů bakalářských nefilologických oborů v ČR (na 4 vybraných univerzitách), který bude realizován metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu, jako je analýza pozorovaných učebních jednotek, dotazníkové šetření a polostrukturované interview s učiteli.
Abstract (in English)
The paper deals with the most frequently used methods within the research in motivational strategies in the foreign language classroom. The goals of the research, research questions, research methods, instruments and analysed samples are presented. As such it is conceived as a foundation for the intended research entitled Use of Motivational Strategies in Teaching English to Selected Groups of Students of Tertiary Non- Philological BA Programmes in CR (at 4 selected universities), which is planned as a quantitative-qualitative research, i.e. it deployes analysis of the observed lessons, a questionnaire and a semi-structured interview with teachers.
Links
MUNI/B/1026/2010, interní kód MUName: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Acronym: CYKO 2011)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 1/4/2023 10:38