VÁLKA, Miroslav. Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury. (Medieval and early modern iconographic documents as a source for understanding agrarian culture.). In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 6-19. Etnologické studie. sv. 11. ISBN 978-80-210-5766-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury.
Name (in English) Medieval and early modern iconographic documents as a source for understanding agrarian culture.
Authors VÁLKA, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. p. 6-19, 14 pp. Etnologické studie. sv. 11, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00056121
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5766-1
Keywords (in Czech) ikonografické doklady; agrární kultura; středověk; raný novověk
Keywords in English iconographic documents; agrarian culture; the Middle Ages; early modern times
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10/2/2015 15:55.
Abstract
Ikonografická dokumentace je nedílnou součástí základního zdroje řady společenských vědních oborů včetně etnologie. Z předkládaného přehledu, který však není zdaleka vyčerpávající, můžeme získat představu o významu obrazového materiálu pro výzkum zemědělské kultury, zejména z jeho vývojových fází v období raného a vrcholného středověku. Najdeme zde reprezentativní výběr českého ikonografického materiálu z období vrcholného středověku a raného novověku v klasické práci Homo faber (1967) a v několika časopiseckých studiích, jejichž autoři jsou D. Stránská, V. Trkovská, J. Kramařík, Z. Smetanka, V. Šmelhaus atd. Srovnávací materiál lze najít v zahraniční literatuře (S. Kovačevičová, M. Kučera, VH Pötler, E. Castelnuovo, L. Belcredi).
Abstract (in English)
Iconographic documentation forms an integral part of the source basis of a number of social science disciplines, including ethnology. From the compiled overview, which by no means aspires to being exhaustive, we can get an idea about the meaning of pictorial material for the research of agrarian culture, mainly of its development stages in the period of early and high Middle Ages. We can find a representative selection of Czech iconographic material from the period of high Middle Ages and early modern times in the classic pictorial work Homo faber (1967) and in several magazine studies, the authors of which are D. Stránská, V. Trkovská, J. Kramařík, Z. Smetánka, V. Šmelhaus etc. Comparative material can be found in foreign literature (S. Kovačevičová, M. Kučera, V.H. Pötler, E. Castelnuovo, L. Belcredi).
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 26/9/2022 15:17