VRZAL, Miroslav. Kritika konceptu New Age: New Age jako spiritualita, nebo lidové náboženství? Sacra, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2011, roč. 9, č. 1, s. 54-64. ISSN 1214-5351.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kritika konceptu New Age: New Age jako spiritualita, nebo lidové náboženství?
Název anglicky Criticism of the New Age conception: New Age as a spirituality or popular religion?
Autoři VRZAL, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sacra, Brno, Občanské sdružení Sacra, 2011, 1214-5351.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00059496
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky New Age; spirituality; popular religion
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D., učo 178603. Změněno: 15. 11. 2016 15:21.
Anotace
První část textu se zabývá kritikou pojetí konceptu New Age a poukazuje na některé z jeho problematických aspektů: otázka společného jmenovatele různých New Age praktik a věr, problém pojetí New Age jako hnutí a nízká míra identifikace účastníků s termínem New Age. Někteří kritici konceptu New Age jej také považují za příliš obecný a používají tento termín pouze pro ty formy religiozity, ve kterých se očekává příchod nového věku nebo věku Vodnáře. Druhá část tohoto textu představuje další dva koncepty, které jsou používány na poli decentralizované religiozity. Jsou to „lidové náboženství“ a „spiritualita“. Jedním z cílů článku je pak porovnat použitelnost konceptu „lidového náboženství“ a „spirituality“ ve vztahu k „New Age“ a demonstrovat dopady tohoto použití pro chápání genealogie New Age. Jsou zde totiž možné tři perspektivy. New Age jako typická postmoderní religiozita, jako následník předmoderního lidového křesťanství a následník západního esoterismu a okultismu.
Anotace anglicky
First part of this text deals with the critique of the New Age conception and shows some of its problematic aspects: the question of a common denominator of various "New Age" practices and believes, the problem of regarding New Age as the movement and low identification of participants with the term "New Age". Some critics of the New Age conception also regard "New Age" as too general and use this term only for those forms of religiosity within which new age or age of Aquarius is expected. Second part of this text presents two other conceptions which are used in relation to the field of detraditionalized religiosity. These conceptions are "popular religion" and "spirituality". One of the aims of this article is to compare applicability of "popular religion" and "spirituality" in relationship to "New Age" and to demonstrate its impacts on the understanding of the New Age genealogy. There are three perspectives. One can see New Age as a typical post-modern religiosity, or as a successor of pre-modern popular Christianity, or a successor of Western esotericism and occultism.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2020 20:08