ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Mojmír MOULIS, R. KODET, Tomáš NEBESKÝ, Martin BREJCHA, Z. ADAMOVÁ, Roman HÁJEK and Jiří MAYER. Lenalidomid indukoval léčebnou odpověď u pacienta s agresivní multisystémovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk (LCH), rezistentní ke 2-chlorodeoxyadenosinu a časně relabující po vysokodávkované chemoterapii ... (Lenalidomid induced therapeutic response in a patient with agressive multisystemic Langerhans cell histiocytosis, resistant to 2-chlorodeoxyadenosine and early relapsing after high dose chemotherapy ...). Vnitřní lékařství. 2012, vol. 58, No 1, p. 62-71. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lenalidomid indukoval léčebnou odpověď u pacienta s agresivní multisystémovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk (LCH), rezistentní ke 2-chlorodeoxyadenosinu a časně relabující po vysokodávkované chemoterapii ...
Name (in English) Lenalidomid induced therapeutic response in a patient with agressive multisystemic Langerhans cell histiocytosis, resistant to 2-chlorodeoxyadenosine and early relapsing after high dose chemotherapy ...
Authors ADAM, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zdeněk ŘEHÁK (203 Czech Republic), R. KOUKALOVÁ (203 Czech Republic), Petr SZTURZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luděk POUR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka ZAHRADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Mojmír MOULIS (203 Czech Republic, belonging to the institution), R. KODET (203 Czech Republic), Tomáš NEBESKÝ (203 Czech Republic), Martin BREJCHA (203 Czech Republic), Z. ADAMOVÁ (203 Czech Republic), Roman HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří MAYER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vnitřní lékařství, 2012, 0042-773X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059513
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) histiocytóza z Langerhansových buněk; lenalidomid; 2-chlorodeoxyadenosin; etoposid
Keywords in English Langerhans cell histiocytosis; lenalidomide; 2-chlorodeoxyadenosine; etoposide
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 19. 3. 2012 14:41.
Abstract
Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH) u dospělých je ve většině případů příznivě probíhající nemoc. Zcela ojediněle se však vyskytne LCH s multisystémovým (multiorgánovým) postižením, která nereaguje na klasickou léčbu první linie (vinblastin, merkaptopurin, prednison anebo etoposid) ani na léčbu 2-chlorodeoxyadenosinem. U těchto pacientů je nutné testovat jiné léčebné alternativy. Popisujeme pacienta s LCH, která způsobila generalizovanou lymfadenopatii, infiltrovala plicní parenchym a kůži. Aktivitu nemoci vždy provázely B symptomy (úbytek hmotnosti, subfebrilie a febrilie, noční pocení). Histologické vyšetření opakovaně prokázalo vyšší proliferační aktivitu, než je obvyklá u dospělých pacientů s LCH. Exprese proliferačního markeru Ki-67 dosahovala až 30 % a v zorném poli mikroskopu bylo 8–10 mitóz. Proto byla léčba zahájena sběrem kmenových krvetvorných buněk z periferní krve po aplikaci stimulačního režimu (cyklofosfamid 2 g/m2 den 1 a etoposidu 200 mg/m2 den 1–3). Následovala léčba 2-chlorodeoxyadenosinem, v prvních 3 cyklech v monoterapii, 5 mg/m2 s.c. den 1–5 v 28denních cyklech, v dalších 3 cyklech v kombinaci s cyklofosfamidem, 150 mg/m2 den 1–5 a metylprednisolonem 250 mg den 1–5. Po 2 měsících od ukončení léčby však nemoc relabovala. Tato časná recidiva byla léčena 4 cykly chemoterapie CHOEP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, etoposid, prednison). Po 4. cyklu CHOEP následovala vysokodávkovaná chemoterapie BEAM (BCNU, cytosin-arabinosid, etoposid, melfalan) s transplantací autologních kmenových buněk. Dle kontrolního PET-CT bylo po této léčbě dosaženo kompletní remise. Ale po 5 měsících od podání vysokodávkované chemoterapie došlo k relapsu LCH opět v uzlinách, v plicích, v kůži i v kostech. Progrese byla dokumentována pomocí PET-CT vyšetření. V rámci 4. linie léčby byl podán lenalidomid 25 mg denně po dobu 21 dní v 28denních cyklech a 1krát týdně dexametazon 20 mg. Po 4. cyklu léčby lenalidomidem bylo provedeno kontrolní PET-CT vyšetření. Dle CT zobrazení došlo k výraznému (o > 50 %) zmenšení uzlin. Dle PET hodnocení došlo k výraznému poklesu akumulace fluorodeoxyglukózy v postižených uzlinách i v kostních ložiscích. Dle HRCT vymizely plicní nodularity. U pacienta poklesly hodnoty CRP v průběhu léčby a vystoupila hodnota hemoglobinu ze 110 na 141 g/l. Takže po 4 cyklech bylo dosaženo parciální remise. Od 6. cyklu byl k dvojkombinaci lenalidomid a dexametazon přidán etoposid (100 mg i.v. ) ve dnech 22, 23 a 24 výše uvedeného 28denního cyklu. Přidání etoposidu dále výrazně prohloubilo léčebnou odpověď. Celkem bylo podáno 11 cyklů této chemoterapie, která navodila dle kontrolního PET-CT kompletní remisi. V dosažené remisi byla provedena konsolidace pomocí alogenní transplantace kostní dřeně po přípravném režimu s redukovanou intenzitou (reduced intensity conditioning) FLAMSA bez amsakrinu. Při poslední kontrole 4 měsíce po alogenní transplantaci je pacient bez recidivy nemoci. Prokázali jsme léčebnou odpověď velmi agresivní formy LCH po podání lenalidomidu. Po 4 cyklech bylo dosaženo parciální remise a léčebná odpověď byla dále prohloubena kombinací revlimid, dexametazon a etoposid do kompletní remise.
Abstract (in English)
Adult Langerhans cell histiocytosis (LCH) usually follows a positive course. Very rarely, LCH involves multiple systems (multiple organ LCH) and is difficult to manage either with the traditional first line treatment (vinblastine, mercaptopurine, prednisone or etoposide) or with 2-chlorodeoxyadenosine. Other treatment modalities have to be used in these patients. We describe a patient with LCH that caused generalized lymphadenopathy and infiltrated pulmonary parenchyma and the skin. The disease activity was always associated with the B symptoms (weight loss, subfebrile states, night sweats). Histological investigations repeatedly showed higher proliferation activity than what is usual in adult patients with LCH. Proliferation marker Ki-67 expression was up to 30% and there were 8–10 mitoses in the field of view of the microscope. Therefore, the treatment started with an application of stimulation regime (cyclophosphamide 2 g/m2 day 1 and etoposide 200 mg/m2 days 1–3) followed by collection of peripheral blood haematopoietic stem cells. Treatment with 2-chlorodeoxyadenosine was then used, first 3 cycles as monotherapy, 5 mg/m2 s.c. days 1–5 in 28-day cycles, and then in combination with cyclophosphamide 150 mg/m2 days 1–5 and methylprednisolone 250 mg days 1–5 during the next 3 cycles. However, the disease relapsed 2 months after the therapy completion. This early relapse was treated with 4 cycles of CHOEP chemotherapy (cyclophosphamide, doxorubicin, etoposide, prednisone). High dose BEAM (BCNU, cytosine-arabinoside, etoposide, melphalan) chemotherapy followed after the 4th cycle with autologous stem cell transplantation. According to the follow up PET-CT, this treatment resulted in complete remission. However, the disease relapsed again in lymph nodes, lungs, skin and bones 5 months after the high dose chemotherapy. The progression was documented by PET-CT. Lenalidomide 25 mg daily for 21 days in 28-day cycles with dexamethasone 20 mg once a week were administered as the 4th line treatment. The 4th cycle of lenalidomide was followed by PET-CT. CT suggested a significant reduction (> 50 %) in lymph node size. PET showed a significant reduction in fluorodeoxyglucose accumulation in the affected lymph nodes as well as bone lesions. HRCT showed regression of pulmonary nodules. During the treatment, CRP levels declined and haemoglobin value rose from 110 to 141 g/l, i.e. partial remission was achieved after 4 cycles. Etoposide (100 mg i.v.) was added to lenalidomide and dexamethasone on days 22, 23 and 24 of the above mentioned 28-day cycle. Addition of etoposide furthered treatment response. The total of 11 cycles of this chemotherapy resulted, according to a follow up PET-CT, in complete remission. The achieved remission was consolidated using allogeneic bone marrow transplantation after FLAMSA reduced density conditioning without amsacrine. Four months after allogeneic transplantation the patient is free of relapse. We showed treatment response of highly aggressive LCH to lenalidomide. Four cycles have led to partial remission and treatment response was furthered with the combination of lenalidomide, dexamethasone and etoposide to complete remission.
Links
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NT11154, research and development projectName: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministry of Health of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Lenalidomid_indukoval_lecebnou_odpoved-NE.pdf   File version Pospíšilíková, V. 3. 4. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D., učo 101717
  • a concrete person prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., učo 1830
  • a concrete person MUDr. Mojmír Moulis, učo 18480
  • a concrete person prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., učo 20594
  • a concrete person prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., učo 212
  • a concrete person MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D., učo 22118
  • a concrete person prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., učo 33302
  • a concrete person prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., učo 55003
  • a concrete person Mgr. Michal Petr, učo 65024
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 12:46