ČAPKA, František and Lubomír SLEZÁK. Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko) (Sugar industry (to 1938) amd the Agrarian Party (s with the respect to Moravia and Silesia)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita / Akademické nakladatelství CERM, 2011. 273 pp. ISBN 978-80-210-5717-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko)
Name (in English) Sugar industry (to 1938) amd the Agrarian Party (s with the respect to Moravia and Silesia)
Authors ČAPKA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lubomír SLEZÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 273 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita / Akademické nakladatelství CERM
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00057330
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5717-3
Keywords (in Czech) cukr; cukrovarnictví; cukrovary; cukrová řepa; řepařství; agrární strana; banky; kartel; pozemková reforma
Keywords in English sugar; sugar industry; sugar factories; sugar beet; Agrarian Party; banks; cartel; land reform
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 12/4/2013 09:31.
Abstract
Výzkumná monografie, zakládající se na původním archivním výzkumu, si klade za cíl vytvořit ucelený obraz a přehledný vývoj cukrovarnictví v českých zemích od jejich počátků do konce první republiky (1938), přičemž se specializuje na představení této podoby na Moravě a ve Slezsku. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První se zabývá obdobím od konce 20. let 19. století do konce první světové války (1918). Byla to léta hledání, pokusů, prvních úspěchů, ale i mnoha ekonomických a technologických propadů. První provozy byly vesměs malé a měly manufakturní charakter, byly zakládány příslušníky šlechtických velkostatků. Postupně mezi ně pronikali zástupci měšťanských a obchodních či finančních vrstev. Od konce 60. let vznikaly i rolnické cukrovary. Postupně se stávalo cukrovarnictví v českých zemích i významným vývozním artiklem. Začalo propojování cukrovarnictví na finanční kruhy v monarchii. Na stranu pěstitelů cukrové řepy se stále více stavěla agrární strana. Vrchol cukrovarnictví přišel v letech první republiky, což sleduje druhá kapitola. V těchto letech cukrovary na Moravě a ve Slezsku reprezentují zejména dvě seskupení – na střední a severní Moravě to bylo sdružení kolem Jana Vacy, na jižní Moravě pak cukrovarnický koncern Viktora Stoupala, který představoval příklad pronikání agrárního kapitálu do cukrovarnictví na Moravě. České a moravské cukrovarnictví prošlo mezi světovými válkami obdobím velkého rozkvětu, třebaže konjunktura netrvala dlouho.
Abstract (in English)
Research the monograph, is based on an original archival research and it, aims to create a comprehensive and clear picture of the development of sugar industry in the Czech lands from its beginning to the end of the First Czechoslovak Republic (1938) and it focuses on the presentation of this form in Moravia and Silesia. The monograph is divided into two chapters. The first one covers the period since the late 20s of the 19th century to the end of the First World War (1918). These were years of searching, experimentation, early successes, but also many economic and technological declines. The first workshops were generally small and had the character of manufactures, and they were established by the members of the aristocratic estates. Gradually, the representatives of citizen and business or financial strata penetrated among them. Since the end of the 60s also peasant sugar factories were formed. Gradually, the sugar industry in the Czech lands was becoming an important export item. Connecting sugar industry to the financial community in the monarchy began. Agrarian Party was increasingly taking the sugar beet growers side. The top of the sugar industry came in the First Republic, which is described in the second chapter. In these years sugar factories in Moravia and Silesia were represented by two groups – in central and northern Moravia it was group around John Vacy, in southern Moravia it was the Viktor Stoupal s sugar group, which represented an example of the agrarian capital s penetration into the sugar industry in Moravia. Between the World Wars the Czech and Moravan sugar industry passed a period of great prosperity, although the boom did not last long.
Links
GA409/09/1043, research and development projectName: Agrární strana a cukrovarnictví v českých zemích (1918-1938)
Investor: Czech Science Foundation, Agrarian Party and Sugar Industry in the Czech Countries (1918-1938)
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
monografie-Cukrovarnictvi.zip Licence Creative Commons  File version Čapka, F. 8/11/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/978285/monografie-Cukrovarnictvi.zip
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/978285/monografie-Cukrovarnictvi.zip
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/978285/monografie-Cukrovarnictvi.zip?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/978285/monografie-Cukrovarnictvi.zip?info
Uploaded/Created
Thu 8/11/2012 13:43

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. PhDr. František Čapka, CSc., učo 176
  • a concrete person doc. PhDr. Lubomír Slezák, DrSc., učo 36618
  • a concrete person Dana Nesnídalová, učo 831
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. František Čapka, CSc., učo 176
  • a concrete person doc. PhDr. Lubomír Slezák, DrSc., učo 36618
  • a concrete person Dana Nesnídalová, učo 831
Attributes
 

monografie-Cukrovarnictvi.zip

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/978285/monografie-Cukrovarnictvi.zip
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/978285/monografie-Cukrovarnictvi.zip
File type
ZIP archive (application/zip)
Size
12,7 MB
Hash md5
9d965056f00b93978aa821cf7ce3c014
Uploaded/Created
Thu 8/11/2012 13:43
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20/3/2023 22:23