Informační systém MU
ČAPKA, František a Lubomír SLEZÁK. Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita / Akademické nakladatelství CERM, 2011. 273 s. ISBN 978-80-210-5717-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko)
Název anglicky Sugar industry (to 1938) amd the Agrarian Party (s with the respect to Moravia and Silesia)
Autoři ČAPKA, František (203 Česká republika, garant, domácí) a Lubomír SLEZÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 273 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita / Akademické nakladatelství CERM
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00057330
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5717-3
Klíčová slova česky cukr; cukrovarnictví; cukrovary; cukrová řepa; řepařství; agrární strana; banky; kartel; pozemková reforma
Klíčová slova anglicky sugar; sugar industry; sugar factories; sugar beet; Agrarian Party; banks; cartel; land reform
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 12. 4. 2013 09:31.
Anotace
Výzkumná monografie, zakládající se na původním archivním výzkumu, si klade za cíl vytvořit ucelený obraz a přehledný vývoj cukrovarnictví v českých zemích od jejich počátků do konce první republiky (1938), přičemž se specializuje na představení této podoby na Moravě a ve Slezsku. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První se zabývá obdobím od konce 20. let 19. století do konce první světové války (1918). Byla to léta hledání, pokusů, prvních úspěchů, ale i mnoha ekonomických a technologických propadů. První provozy byly vesměs malé a měly manufakturní charakter, byly zakládány příslušníky šlechtických velkostatků. Postupně mezi ně pronikali zástupci měšťanských a obchodních či finančních vrstev. Od konce 60. let vznikaly i rolnické cukrovary. Postupně se stávalo cukrovarnictví v českých zemích i významným vývozním artiklem. Začalo propojování cukrovarnictví na finanční kruhy v monarchii. Na stranu pěstitelů cukrové řepy se stále více stavěla agrární strana. Vrchol cukrovarnictví přišel v letech první republiky, což sleduje druhá kapitola. V těchto letech cukrovary na Moravě a ve Slezsku reprezentují zejména dvě seskupení – na střední a severní Moravě to bylo sdružení kolem Jana Vacy, na jižní Moravě pak cukrovarnický koncern Viktora Stoupala, který představoval příklad pronikání agrárního kapitálu do cukrovarnictví na Moravě. České a moravské cukrovarnictví prošlo mezi světovými válkami obdobím velkého rozkvětu, třebaže konjunktura netrvala dlouho.
Anotace anglicky
Research the monograph, is based on an original archival research and it, aims to create a comprehensive and clear picture of the development of sugar industry in the Czech lands from its beginning to the end of the First Czechoslovak Republic (1938) and it focuses on the presentation of this form in Moravia and Silesia. The monograph is divided into two chapters. The first one covers the period since the late 20s of the 19th century to the end of the First World War (1918). These were years of searching, experimentation, early successes, but also many economic and technological declines. The first workshops were generally small and had the character of manufactures, and they were established by the members of the aristocratic estates. Gradually, the representatives of citizen and business or financial strata penetrated among them. Since the end of the 60s also peasant sugar factories were formed. Gradually, the sugar industry in the Czech lands was becoming an important export item. Connecting sugar industry to the financial community in the monarchy began. Agrarian Party was increasingly taking the sugar beet growers side. The top of the sugar industry came in the First Republic, which is described in the second chapter. In these years sugar factories in Moravia and Silesia were represented by two groups – in central and northern Moravia it was group around John Vacy, in southern Moravia it was the Viktor Stoupal s sugar group, which represented an example of the agrarian capital s penetration into the sugar industry in Moravia. Between the World Wars the Czech and Moravan sugar industry passed a period of great prosperity, although the boom did not last long.
Návaznosti
GA409/09/1043, projekt VaVNázev: Agrární strana a cukrovarnictví v českých zemích (1918-1938)
Investor: Grantová agentura ČR, Agrární strana a cukrovarnictví v českých zemích (1918-1938)
Zobrazeno: 21. 3. 2023 00:28