HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER and Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu (Among words, action, picture - a contribution to the interdisciplinarity of the creative process). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 208 pp. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu
Name (in English) Among words, action, picture - a contribution to the interdisciplinarity of the creative process
Authors HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER and Vladimír HAVLÍK.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 208 pp. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5389-2
Keywords (in Czech) Tvůrčí psaní; akční umění; galerijní pedagogika; kreativita
Keywords in English Creative writing; action art; gallery education; creativity
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., učo 1941. Changed: 14/12/2016 23:38.
Abstract
Publikace se věnuje výzkumu tří okruhů vysokoškolských vědních oborů, zaměřeným na rozvoj a cvičení kreativity, a zabývá se možnostmi jejich vzájemného působení. V oboru tvůrčí psaní (Zbyněk Fišer) jsou rozvíjeny slovesné kompetence a schopnost tvořivě psát odborný i beletristický text. V oblasti galerijní pedagogiky (Radek Horáček) je zkoumána interpretace výtvarného díla jako aktivní tvůrčí proces a obor Akční tvorba (Vladimír Havlík) se zaměřuje na výzkum a cvičení tvůrčích aktivit v oblasti vizuálního umění. Tvůrčí práce s textem a s vizuálními informacemi je nezbytnou kompetencí pro studium i praxi.
Abstract (in English)
The publication focuses on the research of three areas of university science branches that are aimed at the development and practicing of creativity and contemplates the possibilities of cooperation among them. In the realm of Creative writing (Zbyněk Fišer), literary competence and the ability to produce scholarly as well as fiction text are developed. In the realm of Gallery education (Radek Horáček), the interpretation of artwork as an active creative process is analysed, and in the realm of Action art (Vladimír Havlík), research and creative activities in visual arts are practiced. Creative work with text as well as with visual information is an important competence in studying and practice.
Links
MUNI/A/1033/2009, internal MU codeName: Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (Acronym: ROKREA)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
MUNI/21/FIS/2010, internal MU codeName: Vydání monografie Cvičení kreativity na vysoké škole (tvůrčí psaní; akční tvorba; galerijní pedagogika)
Investor: Masaryk University, Internal projects of the Faculty of Arts
PrintDisplayed: 26/5/2020 03:22