Informační systém MU
SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN and Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele (Integrated Science 3 – City and Countryside). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 pp. ISBN 978-80-210-5396-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele
Name in Czech Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele
Name (in English) Integrated Science 3 – City and Countryside
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 73 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5396-0
Keywords (in Czech) město, venkov, sídlo, syntetické myšlení, integrovaná přírodověda
Keywords in English city, countryside, seat, synthesis, integrated science
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Changed: 6/3/2013 12:29.
Abstract
Jedná se o odborný a syntetický text pro učitele na téma Město a venkov. Autoři nahlíží na město a venkov jako na ucelené ekosystémy a takřka živé a pulzující organismy. Pozornost věnují celkovému sídelnímu systému, kladou si otázky jak, kde a proč vznikají sídla, jaké jsou přírodní podmínky pro život člověka, jaký je jeho vliv na kvalitu životního prostředí atd. Text je pojat integrovaně a kreativně s ohledem na rozvoj syntetického myšlení čtenáře. Každou podkapitolu uzavírají otázky k zamyšlení a tzv. námětovník s konkrétními odkazy na připravené metodické a pracovní listy. Podporou zavedení do praxe je i zpracovaná tabulka vztahu podkapitol k průřezovým tématům podle RVP.
Abstract (in English)
Teachers book encompasses scientific text focused on the topic City and Coutryside. The authors look at the city and the countryside as compact ecosystems and almou the living organisms. They focused on the residential system, ask questions why and where have the seats been establishing and what are the environmental conditions for the human life and its influence on the qaulity of environment.The text is conceived globally and creatively with regard to development of synthetic thinking. Each chapter is enclosed by questions and links to the particular worksheets. The final table shows the relation of each charter to the cross-curricular subjects according to the Framework Educational Program and should be supportive for using of the teachers book in practice.
Links
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUName: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Acronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: South-Moravian Region, By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
Displayed: 27/1/2023 09:17