KUBIATKO, Milan, Kateřina ŠVANDOVÁ, Jiří ŠIBOR and Jiří SKODA. Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol (Lower secondary school pupils perception of chemistry). Pedagogická orientace. 2012, vol. 22, No 1, p. 82-96. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol
Name (in English) Lower secondary school pupils perception of chemistry
Authors KUBIATKO, Milan (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Kateřina ŠVANDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří ŠIBOR (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří SKODA (203 Czech Republic).
Edition Pedagogická orientace, 2012, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00059634
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) postoje k chemii; škálovaný dotazník; žáci II. stupně českých základních škol
Keywords in English attitudes toward chemistry; questionnaire with scale items; lower secondary school pupils
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Kateřina Gažová, učo 67607. Changed: 22. 1. 2014 21:09.
Abstract
Výzkumných prací týkajících se zkoumání postojů žáků k chemii není mnoho. Ve většině případů se jedná o výzkumné práce zaměřené na vliv genderu na utváření postojů k uvedenému předmětu. V předkládané studii byl kromě vlivu genderu zjišťován i vliv ročníku, oblíbeného předmětu a celkový postoj žáků k chemii. Výzkumný vzorek byl tvořen 379 žáky druhého stupně z osmi českých základních škol. Poměr děvčat a chlapců byl přibližně vyrovnaný. Více žáků bylo z osmého ročníku (n = 236) a žáků s oblíbeným přírodovědným předmětem bylo 102. Jako výzkumný nástroj byl použít dotazník obsahující 25 škálovaných položek Likertova typu. Použitím faktorové analýzy byly položky rozděleny do 4 dimenzí: Zájem o chemii, Význam chemie, Budoucí život a chemie, Chemické experimenty. Na zjištění rozdílů u jednotlivých proměnných byl použit t-test pro nezávislé výběry. Významný rozdíl byl zjištěn pouze u proměnné oblíbený předmět ve prospěch žáků s chemií jakožto oblíbeným předmětem. Děvčata dosahovala pozitivnějšího postoje k chemii než chlapci. Žáci obou ročníků dosáhli přibližně vyrovnané skóre. Na závěr jsou navrženy možnosti dalšího směřování výzkumu v této oblasti.
Abstract (in English)
There are a small number of research studies investigating lower secondary school pupils attitudes toward chemistry. Existing studies focus mainly on the influence of gender on the attitudes toward chemistry. In this paper we present an investigation of the influence of gender, class and favourite subject and also an overall index of attitudes toward chemistry. The sample consisted of 379 pupils from eight lower secondary schools. The number of boys and girls was approximately similar; there were more pupils from the 8th grade and 102 pupils with chemistry as favourite subject. The measurement tool was a questionnaire with 25 Likert type items. After applying factor analysis, the items were distributed into four dimensions: The interest in chemistry, The relevance of chemistry, The future life and chemistry and The Chemical experiments. The independent two-sample t-test was used for determining the differences among groups of categorical variables. A significant difference was found only in the dimension favourite subject. Pupils with chemistry as favourite subject achieved more positive attitudes. Girls achieved higher score in comparison with boys. The pupils from both grades achieved almost similar scores. Possibilities of further investigations are suggested in the conclusion.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:17