MAREŠ, Jan. Zjišťování klimatu třídy na prvním stupni ZŠ. In Regionální konference (setkání ředitelů) CPIV Brno. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zjišťování klimatu třídy na prvním stupni ZŠ
Název anglicky Assessment of classroom climate at primary school
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Regionální konference (setkání ředitelů) CPIV Brno, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00059903
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky klima školy; první stupeň základní školy; diagnostika; evaluace
Klíčová slova anglicky school climate; primary education; assessment; evaluation
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 30. 11. 2012 11:16.
Anotace
V příspěvku byly představeny možnosti posuzování klimatu na prvním stupni základní školy a jejich omezení, která jsou dána věkem žáků a jejich schopnostmi. Byly představeny některé možnosti posuzování klimatu vycházející z pozorování interakce dětí, diskuse s nimi, dramatické výchovy, vizuálních metod (práce s kresbami dětí, fotografiemi školního prostředí) i dotazníkových metod. Hlavní pozornost byla věnována praktickým zkušenostem s použitím elektronicky administrovaného evaluačního nástroje Společenství prvního stupně - Dotazník pro žáky formou počítačové hry, který vychází z principu testů sémantického výběru a který byl ověřován v projektu Cesta ke kvalitě (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) jako jeden z třiceti evaluačních nástrojů. Byly představeny výstupy i obsah zprávy generovaný nástrojem včetně možnosti srovnání s orientačními normami. V diskusi s řediteli byly probírány výhody i omezení práce s výsledky získanými tímto nástrojem.
Anotace anglicky
The paper presents the possibility of assessing the climate in primary schools and their limitations are given age pupils and their abilities. Some options were presented climate assessment based on observation of interaction of children, talk with them, drama education, visual methods (working with children's drawings, photographs, school environment) and questionnaires. The main attention was paid to practical experience with the use of electronic instruments administered by the evaluation of Community of the First School - Questionnaire for pupils in the form of computer game, based on the principle of selection and semantic tests which were tested in the project Path to quality (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) as one of the thirty evaluation tools. Outputs were presented and the content of messages generated by a tool, including the possibility of comparison with the indicative standards. In the discussion with the directors discussed the advantages and limitations of working with the results obtained with this tool.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 23:49