NAVRÁTIL, Pavel. Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době (The precariousness of theories in late modern social work). In Truhlářová, Zuzana; Levická, Katarína. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. p. 14-29, 15 pp. ISBN 978-80-7435-138-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době
Name in Czech Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době
Name (in English) The precariousness of theories in late modern social work
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Od teorie k praxi, od praxe k teorii, p. 14-29, 15 pp. 2012.
Publisher Gaudeamus
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060025
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7435-138-9
Keywords (in Czech) teorie; sociální práce; praxe; vývoj teorie
Keywords in English theory; social work; practice; theoretical develepment
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 23/1/2013 14:29.
Abstract
Domnívám se, že sociální práce jako jedna z moderních profesí čelí vážnému problému. V souvislosti se zpochybňováním institucí sociálního státu i jeho ideové podstaty, je zpochybněna také sociální práce jako profese, která vznikala v průběhu rozvoje sociálního státu (viz například myšlenka sociálního občanství). Sociální práce se jako profesionální projekt vztahovala ke dvěma pilířům – na jedné straně ke svému institucionálnímu rámci (sociální stát) a v kontextu profesní legitimity budovala svoji vlastní teorii (základ profesní legitimity). Instititucionální rámec sociální práce byl v současném světě (neoliberálního myšlení) zpochybněn a sociální práce si už ani není jista svoji vlastní teorií. Akademici v oboru připouštějí, že spektrum teorií je velmi široké až neohraničitelné, někteří sociální pracovníci z praxe pak zase namítají, že teorie jsou „akademický luxus“, který si oni nemohou dovolit. Nad tím vším se pak klene obecnější diskuse, zda má být sociální práce chápána jako aplikace vědeckého bádání a na důkazech založená praxe, či zda se spíše jedná aktivitu, která je vyjádřením uměleckého, politického a hodnotového charakteru. V článku se zabývám osudem teoretického myšlení v sociální práci v soudobé společnosti.
Abstract (in English)
I believe that social work as one of the modern professions is facing a serious problem. In the context of questioning the institutions of the welfare state and its ideological essence, is also challenged social work as a profession, which had been created during the development of the welfare state (see for example the idea of social citizenship). Social work as a professional project was defined by two pillars - (1) institutional framework (welfare state) and (2) emerging theoretical apparatus (base of professional legitimacy). The institutional framework of social work was in the contemporary world (neo-liberal thinking) challenged, and social work cannot be sure even its own theories. Academics in the field acknowledge that the spectrum of theories is very broad, some social workers in practice argue that the theory is "an academic luxury", which they cannot afford. In addition, there is a more general discussion of whether social work is to be understood as the application of scientific research and evidence-based practice, or whether it is rather an activity that is an expression of artistic, political and value nature. The article deals with the fate of theoretical thinking in social work in contemporary society.
PrintDisplayed: 14/8/2022 07:47