CÍDLOVÁ, Hana, Anna LOVICHOVÁ, Zuzana MOKRÁ and Barbora VALOVÁ. Chemické dovednosti studentů učitelství chemie projevené v testech z obecné chemie (Chemical Skills of Chemistry Teaching Students Displayed in General Chemistry Tests). In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2012. p. nestránkováno, 11 pp. ISBN 978-80-7231-865-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chemické dovednosti studentů učitelství chemie projevené v testech z obecné chemie
Name (in English) Chemical Skills of Chemistry Teaching Students Displayed in General Chemistry Tests
Authors CÍDLOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Anna LOVICHOVÁ (203 Czech Republic), Zuzana MOKRÁ (203 Czech Republic) and Barbora VALOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Brno, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, p. nestránkováno, 11 pp. 2012.
Publisher Univerzita obrany
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00057410
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-865-0
Keywords in English Chemistry Education Questionnaire Opinion Test Skill General Chemistry
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 5/3/2013 12:40.
Abstract
Příspěvek porovnává výsledky dotazníkového šetření realizovaného mezi žáky 3. ročníku čtyřletých gymnázií/septimy osmiletých gymnázií a respondenty s ukončeným základním a středoškolským chemickým vzděláváním s úspěšností studentů 1. ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity oboru Pedagogické asistentství chemie pro ZŠ v testech z předmětu Seminář z obecné chemie. Cílem bylo zjistit, zda studenti 1. ročníku PedF MU ovládají vybrané problematiky z chemie, o kterých si respondenti dotazníkového šetření myslí, že by je měli ovládat absolventi gymnázií. Výzkum byl podporován projektem GAČR P407/10/0514.
Abstract (in English)
Article compares the results of a questionnaire research realized among pupils of the third year of four year secondary schools/sevenths year of eight year secondary schools and the respondents with finished basic and secondary schools chemistry education with test results of students of the first year of the Faculty of Education, Masaryk University, field of study Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry in the subject Seminar in General Chemistry. The aim was to determine whether the university students mentioned above are able to solve problems in chemistry that the respondents of the questionnaire survey think students in the third year of four year secondary schools/sevenths year of eight year secondary schools should be able to. The research was supported by GACR P407/10/0514.
Links
GAP407/10/0514, research and development projectName: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
Investor: Czech Science Foundation, Pupils’ skills in biology, geography and chemistry: research into planned, realized and achieved curriculum in implementation phase of curricular reform
PrintDisplayed: 28/3/2023 20:08