MAREŠ, Miroslav. Nuclear Proliferation Threat to East Central Europe. In Horák, Rudolf - Juříček, Ludvík - Schwarz, Rudolf (eds). 7th Scientific International Conference Crisis Managament Environmental Protection of Population. 1st ed. Brno: Vysoká škola Karla Engliše - Generální ředitelství HZS ČR, 2012. p. 161-168. ISBN 978-80-86710-61-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nuclear Proliferation Threat to East Central Europe
Name in Czech Hrozba nukleární proliferace pro stredovýchodní Evropu
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 7th Scientific International Conference Crisis Managament Environmental Protection of Population, p. 161-168, 8 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola Karla Engliše - Generální ředitelství HZS ČR
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00064768
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-86710-61-7
Keywords (in Czech) Proliferace; středovýchodní Evropa; nukleární zbraně
Keywords in English Proliferation; East Central Europe; Nuclear Weapons
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 12/3/2013 14:42.
Abstract
This paper analyses the development, current tendencies and perspectives of proliferation threat to East Central Europe. Basic research framework is outlined and the substance of proliferation as a threat to national and regional security is explained. The legacies of historical eras are described, including important incidents with smuggling nuclear and radiological materials. The paper also deals with current relations of East Central European countries with nuclear “rogue states” and it assesses these states as a threat to regional security. In the final part of the paper predictive approach is used.
Abstract (in Czech)
Tento príspevek analyzuje vývoj. soudobé tendence a perspektivy hrozby proliferace pro stredovýchodní Evropu. Nastínen je základní výzkumný rámec a je vysvetlena podstata proliferace jako hrozby národní a regionální bezpecnosti. Jsou popsána dedictví predchozích historických ér, vcetne duležitých incidentu s pašováním nukleárního a radioaktivního materiálu. Príspevek se rovnež zabývá soudobými vztahy s nukleárními „zlotrilými státy“ a hodnotí tyto státy jako hrozbu pro regionální bezpecnost. V záverecné cásti je užit prediktivní prístup.
Links
VF20102015005, research and development projectName: Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
Investor: Ministry of the Interior of the CR
PrintDisplayed: 27/5/2022 08:53