Informační systém MU
BOHÁČEK, Milan, Helena HUŠKOVÁ, Blanka POJSLOVÁ and Renata PRUCKLOVÁ. Testování odborného a akademického cizího jazyka: Zásady tvorby a příklady testových úkolů (Testing of professional and academic foreign language: Principles of task production and examples of test tasks). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 pp. ISBN 978-80-210-5838-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Testování odborného a akademického cizího jazyka: Zásady tvorby a příklady testových úkolů
Name in Czech Testování odborného a akademického cizího jazyka: Zásady tvorby a příklady testových úkolů
Name (in English) Testing of professional and academic foreign language: Principles of task production and examples of test tasks
Authors BOHÁČEK, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Helena HUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Blanka POJSLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Renata PRUCKLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 78 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14640/12:00060260
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-210-5838-5
Keywords (in Czech) testování; tvorba testů; cizí jazyk; akademický jazyk; odborný jazyk; metodologie
Keywords in English testing; test production; foreign language; academic language; professional language; methodology
Tags akademický jazyk, cizí jazyk, metodologie, Munipress, odborný jazyk, testovani, tvorba testů
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 3. 6. 2014 16:37.
Abstract
Publikace se zaměřuje na výstupní testování odborného a akademického jazyka a je koncipována jako praktická příručka poskytující uživatelům základní informace o vývoji a vlastnostech jazykového testu, způsobech testování a testovacích technikách, které jsou dány do souvislosti s úrovněmi B1, B2 a C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Její první část pojednává o základních fázích vývoje jazykového testu, jeho vlastnostech, základních principech tvorby testových položek a statistické analýze výsledků testu. Druhá část uvádí testovací techniky pro jednotlivé řečové dovednosti spolu s příklady testových úloh. Autoři dále analyzují překlad jako testovou úlohu svého druhu. Závěrečná část se týká problematiky ochrany autorských práv, která je s tvorbou testových položek přímo spojena.
Abstract (in English)
The book aims at proficiency testing of a professional and academic language and it is written as a practical guide that provides users with basic information about the development and features of a language test, testing methods and techniques that are correlated with the B1, B2 and C1 levels of the European Framework of Reference for Languages. The first part discusses the basic stages of language test development, its features, basic principles of test item production, and statistical analysis of test results. The second section lists the various testing techniques for individual language skills, along with examples of test tasks. The authors also analyze translation as a test task of its kind. The final section concerns the issue of copyright protection, which is directly connected with the production of test items.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUName: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Acronym: COMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Competences in Language Education at Masaryk University - COMPACT, 2.2 Higher education
Displayed: 27. 9. 2022 10:44