PETR, Ondřej. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH V KONCEPČNÍCH MATERIÁLECH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY (Rural tourism in conceptual documents of the Czech Republic NUTS 3 regions). In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. p. 45-57. ISBN 978-80-210-5728-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH V KONCEPČNÍCH MATERIÁLECH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Name in Czech VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH V KONCEPČNÍCH MATERIÁLECH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Name (in English) Rural tourism in conceptual documents of the Czech Republic NUTS 3 regions
Authors PETR, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM], p. 45-57, 13 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/11:00060272
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5728-9
Keywords (in Czech) venkov cestovní ruch kraj rozvoj strategie program Česká republika
Keywords in English rural areas tourism NUTS 3 region development strategy program Czech republic
Tags cestovní ruch, kraj, Program, ROZVOJ, strategie, venkov, Česká republika
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Ondřej Petr, Ph.D., učo 99592. Changed: 18/3/2013 12:28.
Abstract
Cílem příspěvku je zhodnotit postavení venkovského cestovního ruchu v koncepčních materiálech krajů České republiky, které se zabývají rozvojem cestovního ruchu. Úvodní část se zabývá definicí venkovského cestovního ruchu, zmiňuje stručné historické perspektivy a nejčastěji řešené otázky jeho výzkumu. Následuje analýza obsahu relevantních kapitol koncepčních materiálů, věnovaných problematice cestovního ruchu. Na základě této analýzy je např. možné zhodnotit obsahovou šíři zpracování otázky rozvoje venkovského cestovního ruchu v jednotlivých krajích nebo dostatečnost či nedostatečnost specifikace opatření k dosažení požadovaného stavu. Dále je možné polemizovat o tom, zda přístup k rozvoji venkovského cestovního ruchu je ve všech krajích podobný nebo naopak odlišný, do jaké míry je výsledkem top-down vlivů směřujících od dokumentů na celostátní úrovni a bottom-up vlivů zohledňujících regionální specifika.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to evaluate position of rural tourism in conceptual documents of the Czech republic NUTS 3 regions, which are targeted at tourism development. Introductory part deals with rural tourism definition, presents brief historic perspectives and topics, which are prevailingly solved. This entry is followed by analysis of relevant chapters of conceptual materials, aimed at questions of tourism. Underlied with such an analysis, it is possible to evaluate the width of attitude to rural tourism development topic in NUTS 3 regions, or sufficiency of measures, specified to achieve the desired state. Furthermore, it is possible to argue, if the approach to rural tourism development is similar or different in all the NUTS 3 regions, to what extent it is a result of top-down effects of national documents and bottom-up effects raising from regional specifics.
PrintDisplayed: 26/11/2022 21:22