Informační systém MU
MINÁŘ, Luboš, Marcela HVIZDOVÁ, Vít WEINBERGER and Eva JANDÁKOVÁ. Triple negativní karcinom prsu – prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit (Triple negative breast cancer - prognostically unfavourable group of cancers of breast). Česká gynekologie. ČLS J.E.Purkyně, 2012, vol. 77, No 2, p. 132-138. ISSN 1210-7832.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Triple negativní karcinom prsu – prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit
Name in Czech Triple negativní karcinom prsu – prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit
Name (in English) Triple negative breast cancer - prognostically unfavourable group of cancers of breast
Authors MINÁŘ, Luboš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marcela HVIZDOVÁ (203 Czech Republic), Vít WEINBERGER (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva JANDÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká gynekologie, ČLS J.E.Purkyně, 2012, 1210-7832.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30214 Obstetrics and gynaecology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060495
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) triple negativní karcinom prsu; chirurgická léčba; neoadjuvantní chemoterapie; lymfadenopatie; vzdálená metastáza; recidiva
Keywords in English triple negative breast cancer; surgery; neoadjuvant chemotherapy; lymphadenopathy; distant metastasis; recurrence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 27. 8. 2012 14:43.
Abstract
Ve studii jsme retrospektivně analyzovali 47 případů žen s triple negativní variantou karcinomu prsu, které absolvovaly v časovém období 2005–2008 komplexní léčbu a následnou dispenzární péči na Gynekologicko-porodnické klinice LF MU a FN Brno. Celkem 2/3 pacientek podstoupily primární operační výkon s následnou léčbou adjuvantní, u 1/3 pacientek byla realizována neoadjuvantní chemoterapie s následnou chirurgickou a ev. adjuvantní terapií. Po skončení léčby byly pacientky převedeny do pravidelné dispenzární péče. Výsledky: Asi 2/3 pacientek byly diagnostikovány v časném stadiu nemoci I a IIA podle FIGO klasifikace, ostatní pacientky v pokročilejších stadiích, i přesto, že téměř 90 % žen se pravidelně účastnilo screeningové mamografie. Z hlediska efektu neoadjuvantní chemoterapie bylo dosaženo v 15 % kompletní patologické remise, u 70 % pacientek došlo k redukci objemu tumorózního ložiska minimálně o 50 %, u ostatních pacientek šlo o nádory vysoce chemorezistentní. Za splnění podmínky minimální délky dispenzarizace 30 měsíců od skončení primární léčby byla zjištěna recidiva nemoci u téměř 39 % pacientek. U pacientek, které byly primárně diagnostikovány a léčeny v časných stadiích, šlo častěji o recidivy lokální s delším časovým odstupem od ukončení primární léčby, naopak v souboru pacientek diagnostikovaných v pokročilých stadiích se recidivy objevily v kratším časovém intervalu a jednoznačně převažovalo vzdálené metastatické postižení. Závěr: Triple negativní nádory prsu jsou nádory značně agresivní, se špatnou prognózou, signifikatně častěji jsou spojeny s lymfadenopatií, vyznačují se častým výskytem lokálních recidiv a vysokým rizikem vzdálených metastáz. Tvoří velkou část tzv. intervalových karcinomů. Často se vyskytují u mladých žen s mutací BRCA1. Základní systémovou léčebnou modalitou je chemoterapie. Současně pokračuje snaha o vysoce cílenou terapii, která vychází z nových poznatků v oblasti genomiky a proteomiky a z detekce řady markerů exprimovaných u této vysoce agresivní varianty karcinomu prsu.
Abstract (in English)
In the study, we retrospectively analyzed 47 patients with triple negative breast cancer, who have undergone in the period 2005–2008 complete treatment and then follow-up in Department of Gynaecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Masaryk University and Faculty Hospital, Brno. 2/3 patients underwent primary surgery followed by adjuvant therapy, 1/3 patients underwent neoadjuvant chemotherapy followed by surgery and eventually adjuvant therapy. Then patients were transferred to follow-up. Results: Approximatelly 2/3 patients were diagnosed in early stages I and IIA FIGO, other patients in advanced stages, even though almost 90% of women participated regularly in mammography screening. With neoadjuvant chemotherapy was achieved complete pathological remission in 15% patients, in 70% patients reduction volume of the tumor at least 50%, other patients were resistant to chemotherapy. Recurrence of disease was detected by almost 39% of patients on condition follow-up at least 30 months after completion of primary treatment. Patients, who were diagnosed and treated in early stages, suffered more frequently from local recurrence and interval of recurrence from completion of primary treatment was longer. Patients, who were diagnosed and treated in advanced stages, suffered more frequently from remote metastasis and interval of recurrence from completion primary treatment was shorter. Conclusion: Triple negative cancers of breast are highly aggressive tumors with poor prognosis. They often are associated with lymphadenopathy and characterized by frequent occurrence of local recurrences and high risk of remote metastases. These tumors represent a large part of so-called interval cancers. Tumors often occurs in young women with BRCA1 mutations. Elementary systemic treatment is chemotherapy. Together continues the effort of highly targeted therapy, based on new findings in genomics and proteomics and on detection of many markers expressed by this version of breast cancer.
Displayed: 31. 1. 2023 17:53