LEITNEROVÁ, Mária. Súčasné Terapeutické Prístupy v Kontexte Teórie Vzťahovej Väzby. In PaedDr. Ivana Gallová, PhD., PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Mgr. Andrea Juhásová, PhD. VII. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práca : Zborník príspevkov. Nitra: FSVaZ, 2012. s. 82-88. ISBN 978-80-558-0125-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Súčasné Terapeutické Prístupy v Kontexte Teórie Vzťahovej Väzby
Název česky Současné Terapeutické Přístupy v Kontextě Teorie Vztahové Vazby
Název anglicky Current Therapeutic Approaches in the Context of Attachment Theory
Autoři LEITNEROVÁ, Mária.
Vydání Nitra, VII. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práca : Zborník príspevkov, od s. 82-88, 7 s. 2012.
Nakladatel FSVaZ
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-558-0125-4
Klíčová slova česky vztahová vazba ; reaktivní porucha příchylnosti dětí ; porucha desinhibovaných vztahů u dětí ; terapeutické implikace teorie vztahové vazby
Klíčová slova anglicky attachment ; reactive attachment disorder of childhood ; disinhibited attachment disorder of childhood ; therapeutic implications of attachment theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Mária Zelik Leitner, učo 403127. Změněno: 6. 8. 2012 21:44.
Anotace
Teória vzťahovej väzby bola vytvorená pre potreby terapeutickej praxe a jej základným východiskom bolo priame pozorovanie. Cieľom tohto príspevku je nájsť terapeutické implikácií teórie vzťahovej väzby a umožniť, aby boli výskumné zistenia dostupné vo forme priamo využiteľnej terapeutom. Terapia sa zvyčajne zameriava na diagnózy klasifikované MKCH- 10 – Reaktívna porucha príchylnosti u detí (F94.1) a Dezinhibovaná porucha príchylnosti u detí (F 94.2). Teória vzťahovej väzby predpokladá možnosť terapeutických intervencií aj v prípade nepatologických vzorcov vzťahovej väzby, ktoré nie sú adaptívne: neistý-vyhýbavý, neistý ambivalentný a dezorganizovaný typ vzťahovej väzby. Terapeutické intervencie používané v kontexte teórie vzťahovej väzby majú podobné princípy, no líšia sa v niektorých aspektoch podľa potrieb klienta a terapeutického settingu. V práci sa bližšie zameriavame na MBT – terapiu založenú na mentalizácii, ktorá je jednou z najnovších prístupov, ako pomôcť osobám s ťažkosťami v medziľudských vzťahoch.
Anotace anglicky
Theory of attachment was created for therapeutic needs and it was based on direct observation. The aim of this contribution is to find implications for therapeutic use of attachment theory and make research findings available in a form that can be used by therapists. Therapy is usually focused on diagnoses recognized by ICD-10 - Reactive attachment disorder of childhood (F94.1) and Disinhibited attachment disorder of childhood (F 94.2). Attachment theory propose therapeutic interventions also to non-pathologic patterns of attachment, which are not adaptive: insecure-avoidant, insecure-ambivalent and disorganized. Therapeutic interventions have similar principles, since they differs in some aspects according to needs of client and therapeutic setting. Our focus is on MBT – therapy based on mentalization which is one of the newest approach how to help people with impaired interpersonal relationships.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2023 14:34