KAJUROVÁ, Veronika and Daniel STAVÁREK. Přináší rozvojová pomoc skutečný rozvoj? Pokrok v rozvojových cílech tisíciletí (Does development aid bring a real development? Progress in the Millennium development goals). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2012, roč. VIII, No 2, p. 165-179. ISSN 1801-7118.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přináší rozvojová pomoc skutečný rozvoj? Pokrok v rozvojových cílech tisíciletí
Name (in English) Does development aid bring a real development? Progress in the Millennium development goals
Authors KAJUROVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Daniel STAVÁREK (203 Czech Republic).
Edition Scientia et Societas, Praha, Newton College, 2012, 1801-7118.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00060550
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) Rozvojové cíle tisíciletí; rozvoj; rozvojová pomoc
Keywords in English Millennium development goals; development; development aid
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D., učo 390048. Changed: 11. 10. 2012 23:58.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na společné úsilí rozvojových organizací a zemí při dosahování rozvojových cílů tisíciletí. Jeho cílem je zjistit, zda se objem obdržené oficiální rozvojové pomoci příznivě promítá do pokroku při dosahování vybraných rozvojových cílů tisíciletí a dalších důležitých ukazatelů ekonomického rozvoje. Výsledky naznačují, že ve většině případů objem oficiální rozvojové pomoci nepříliš souvisí s reálným rozvojem, co se týče rozvojových cílů tisíciletí. Nicméně pozitivní účinky rozvojové pomoci mohou být spatřovány také v integraci země do širší rozvojové strategie.
Abstract (in English)
This paper focuses on the joint effort of development organizations and countries in reaching the Millennium Development Goals. The aim of the paper is to find out whether received volume of official development aid is positively reflected in a progress of achieving selected Millennium Development Goals and other important indicators of economic development. The estimation results suggest that in most cases volume of the official development aid is weakly related to real development as measured by MDG. However, the positive effects of development aid can be seen also in integration of a country into extensive development strategy.
PrintDisplayed: 10. 8. 2022 22:39