SCHOVANCOVÁ, Regina and Lucie FOLTOVÁ. Vliv kvality rodinného prostředí na výskyt úrazovosti dětí do pěti let (Effects of the Family Environment Quality on the Injury Frequency in Children Aged Five Years and Younger). Prevence úrazů, otrav a násilí. Dobrá Voda u Českých Budějovic, 2012, vol. 8, No 1, p. 29-39. ISSN 1801-0261.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv kvality rodinného prostředí na výskyt úrazovosti dětí do pěti let
Name (in English) Effects of the Family Environment Quality on the Injury Frequency in Children Aged Five Years and Younger
Authors SCHOVANCOVÁ, Regina (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lucie FOLTOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Prevence úrazů, otrav a násilí, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 2012, 1801-0261.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Public health system, social medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00064881
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) integrita rodiny; dětská úrazovost; příčiny úrazovosti; rodinné prostředí
Keywords in English family integrity; child injury frequency; injury causes; family environment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 27. 8. 2012 13:27.
Abstract
Cíl: Zjistit, zda existuje spojitost mezi integritou rodiny, kvalitou rodinného prostředí a úrazovostí dětí do pěti let věku. Materiál a metody: Výzkumný soubor vychází z Evropské longitudinální studie rodičovství a dětství (ELSPAC). Pro účely této práce jsme vyhodnotily data z dotazníků určených rodičům, a to jednak z doby gravidity matky, a dále z věku osmnácti měsíců, tří a pěti let sledovaných dětí. Porovnávány jsou dvě kontrastní skupiny dětí vzhledem k podmínkám (materiálním, psychologickým, sociálním ad.), které existují v rodinách, kde tyto děti vyrůstají. První kontrastní skupina (N=315) zahrnuje děti, u nichž se nevyskytl do jejich věku pěti let žádný úraz, druhá skupina o stejném počtu (N=315) pak děti, kde byl výskyt úrazů ve stejném věkovém rozpětí vysoký, konkrétně jde o 3 – 8 úrazů. Výsledky: V rodině, která vykazuje prvky harmonie, symetrie a komplementárnosti, a to v případě vztahů mezi dospělými i mezi dospělými a dětmi, je riziko úrazovosti dětí do pěti let výrazně nižší, než tomu je u rodin, které tyto znaky nevykazují.
Abstract (in English)
Target: To find, whether there is an association of the family integrity and family environment quality with the injury frequency in children aged five years and younger. Material and methods: The research group was established based on the European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood (ELSPAC). For the purpose of the work presented here, we evaluated data from questionnaires assigned to parents concerning periods of mother's pregnancy on the one hand and times of age of the children monitored of 18 months, 3 years and 5 years on the other. Two contrast groups were compared in terms of conditions (material, psychological, social, etc.) existing in the families, where the children lived. The first contrast group (N=315) included children who did not suffer any injury till their age of 5 years and the second group comprised the same number of children (N=315) who experienced a rather high injury frequency within the same age interval: 3–8 injuries. Results: In families exerting features of the harmony, symmetry and complementary nature in relationships between individual adults as well as between adults and children, the risk of injuries in children aged five years and younger is considerably lower compared to families not exerting these characteristics.
Links
NS9669, research and development projectName: Projekt ELSPAC v nové roli - raná dospělost v brněnských rodinách
Investor: Ministry of Health of the CR
PrintDisplayed: 30. 1. 2023 12:42