HART, Radek, Miloš JANEČEK, Radim BÁRTA and Adel Mohammad Mahmoud SAFI. Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxartrózy (Triple pelvic osteotomy in early stages of postdysplastic osteoarthritis of the hip). Ortopedie. 2012, vol. 6, No 1, p. 8-11. ISSN 1802-1727.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxartrózy
Name (in English) Triple pelvic osteotomy in early stages of postdysplastic osteoarthritis of the hip
Authors HART, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Miloš JANEČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radim BÁRTA (203 Czech Republic) and Adel Mohammad Mahmoud SAFI (203 Czech Republic).
Edition Ortopedie, 2012, 1802-1727.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30211 Orthopaedics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060753
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English developmental dysplasia of the hip; osteoarthritis; triple pelvic osteotomy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 5. 9. 2012 10:17.
Abstract
Dysplazie kyčelního kloubu je častou příčinou rozvoje degenerativních změn. Pánevní osteotomie může progresi artrózy zabránit. Cílem sdělení je zhodnocení výsledků trojích osteotomií v materiálu autorů. Materiál a metoda: V letech 2003–2006 byla provedena trojí osteotomie pánve dle Steela na 19 kyčelních kloubech u 17 pacientů se symptomatickou počínající postdysplastickou koxartrózou. Jednalo se o 10 žen a 7 mužů s průměrným věkem 26 let (15–44 let). Ve 3 případech byla pánevní osteotomie v jedné době doplněna i korekčním výkonem na proximálním femuru. Minimální doba sledování byla 4 roky (8–4 roky). Výsledky: Stupeň dysplazie dle Severina se zmenšil v 17 případech. Acetabulární úhel byl korigován průměrně z 51st. na 41st., CE úhel ze 13st. na 18st. a index migrace hlavice ze 42 % na 28 %. K progresi degenerativních změn z 2. na 4. stupeň dle Tönnise došlo u 2 pacientů; v ostatních případech zůstal stav nezměněn. Klinický stav dle Merle dAubingné a Postela se zlepšil u 17 operovaných kloubů (89 %). Zásadní podíl na nárůstu bodového hodnocení mělo zmírnění bolesti. Hodnocení rozsahu pohybu dle zvoleného skóre nemělo na celkový výsledek žádný vliv. Významné komplikace v souboru pozorovány nebyly. Diskuze: Reorientační výkony korigují nedostatečné krytí hlavice anterolaterálně, a to plnohodnotnou hyalinní chrupavkou na subchondrální kosti. O úspěšnosti pánevních osteotomií v počátečních stádiích koxartrózy je v odborném písemnictví hojně referováno. Tuto skutečnost podporují i výsledky autorů. Podmínkou je dodržení indikačních kritérií a korektní operační technika. Odchýlení se od správných indikací je zatíženo rizikem progrese artrózy a metodu může diskreditovat. Závěr: Trojí osteotomie pánve splňuje základní požadavky kladené na redirekční výkony. Lepších výsledků je dosahováno v počátečních stádiích koxartrózy. Ideální indikací pro zpomalení progrese onemocnění je sférický kongruentní kloub s pozitivním CE úhlem.
Abstract (in English)
Developmental dysplasia of the hip represents a frequent cause of joint degeneration. Triple pelvic osteotomy can slow down its progression. The purpose of the study was to evaluate the results in the authors sample. Material and methods: In 2003 – 2006, Steel osteotomy was performed in 17 patients (10 men, 7 women) on 19 symptomatic hips. The mean age was 26 years (range: 15 – 44 years). Simultaneous proximal femoral osteotomy was carried out in 3 cases. The minimum follow-up period was 4 years (range: 8 – 4 years). Results: The degree of dysplasia (Severin) decreased in 17 hips. The acetabular angle was corrected from 51deg. to 41deg. on average, CE angle from 13deg. to 18deg. and head migration index from 42 % to 28 %. Progression of the joint degeneration (Tönnis) was observed in 2 cases. The clinical condition (Merle dAubigne and Postel) improved in 17 hips. No serious complications occurred. Conclusions: Triple pelvic osteotomy fulfils the basics requirements of redirectional surgeries. Better results are obtained in very early stages of hip degeneration. The ideal indication for the deceleration of the progress of the disease is the spherical congruent hip joint with positive CE angle.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 12:54