KOPEČNÝ, Petr. Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením (The development of the communication skills of individulals living in homes for people with disabilities). Lifelong learning. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, vol. 2, No 2, p. 56-70. ISSN 1804-526X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením
Name in Czech Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením
Name (in English) The development of the communication skills of individulals living in homes for people with disabilities
Authors KOPEČNÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Lifelong learning, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2012, 1804-526X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060770
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) komunikační schopnosti; dovednosti; sociální služby; zařízení; logopedická intervence; domov pro osoby se zdravotním postižením
Keywords in English communication abilities; skills; social services; facilities; speech therapy; home for people with disabilities
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 23. 4. 2013 10:18.
Abstract
Příspěvek se koncentruje na oblast speciálně pedagogické podpory poskytované jedincům žijícím v domovech pro osoby se zdravotním postižením v České republice a prezentuje dílčí výzkumné výsledky, ilustrující stav poskytování logopedické intervence u uživatelů zařízení sociálních služeb spadajících pod rezort práce a sociálních věcí. Předmětem výzkumného šetření je analýza podpory rozvoje komunikačních dovedností žáků žijících v zařízení sociálních služeb. Dílčí výsledky výzkumných šetření nastiňují přístupy vedoucích pracovníků uvedených zařízení k uplatňování speciálně pedagogických postupů, popisují formy poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením a komparují přístupy učitelů a pracovníků v sociálních službách k rozvoji komunikace s jejich nezbytností přisuzovanou logopedy a vyplývající také z provedených případových studií.
Abstract (in English)
This paper concentrates on the area of special educational support provided to individuals living in homes for people with disabilities in the Czech Republic and presents partial research results illustrating the status of the skills of social service users under the Ministry of Labour and Social Affairs. The subject of the research is the analysis of support of the development of communication skills of pupils living in social service. Partial results of the survey research outline approaches of officers of such devices to implement special education procedures, describe the forms of speech therapy providing in homes for people with disabilities and compares attitudes of teachers and workers in social services to development of communication with speech therapists attributed their necessity and carried out under the case studies.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 19:36