KACVINSKÝ, Martin. Agilní metodologie řízení vývoje softwaru. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 82 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Agilní metodologie řízení vývoje softwaru
Název česky Agilní metodologie řízení vývoje softwaru
Název anglicky Agile software development methodologies
Autoři KACVINSKÝ, Martin (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Brno, 82 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Archiv závěrečné práce
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00060827
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky agilný, agilné, metodológie, metodika, projektový manažment, SCRUM, vývoj webových aplikácií
Klíčová slova anglicky agile - methodologies - methods - project management - SCRUM - web development
Změnil Změnil: Mgr. Martin Kacvinský, učo 207629. Změněno: 28. 1. 2013 14:42.
Anotace
Diplomová práca sa zaoberá výskumom v oblasti agilného riadenia vývoja softwaru. Skúma súčasne dostupné agilné metodiky a analyzuje ich možnosti použitia pri vývoji projektov moderných webových služieb a mobilných riešení. Praktická časť práce je venovaná použitiu týchto metodík v skutočnom (komerčnom) prostredí. Pomocou prípadovej štúdie sú analyzované problémy konkrétneho projektu rozsiahlej internetovej služby, ktorej vývoj je riadený agilnou metodikou. Výstupom praktickej časti je návrh programového riešenia, ktoré umožní efektívne riadenie ako z pohľadu manažéra, tak vývojára. Toto programové riešenie si súčasne kladie za cieľ čiastočne eliminovať problémy vyplývajúce z prípadovej štúdie implementáciou nových spôsobov používateľského ovládania a interakcie. Výsledné riešenie je podrobené funkčnými, výkonnostnými a záťažovými testami.
Anotace česky
Diplomová práca sa zaoberá výskumom v oblasti agilného riadenia vývoja softwaru. Skúma súčasne dostupné agilné metodiky a analyzuje ich možnosti použitia pri vývoji projektov moderných webových služieb a mobilných riešení. Praktická časť práce je venovaná použitiu týchto metodík v skutočnom (komerčnom) prostredí. Pomocou prípadovej štúdie sú analyzované problémy konkrétneho projektu rozsiahlej internetovej služby, ktorej vývoj je riadený agilnou metodikou. Výstupom praktickej časti je návrh programového riešenia, ktoré umožní efektívne riadenie ako z pohľadu manažéra, tak vývojára. Toto programové riešenie si súčasne kladie za cieľ čiastočne eliminovať problémy vyplývajúce z prípadovej štúdie implementáciou nových spôsobov používateľského ovládania a interakcie. Výsledné riešenie je podrobené funkčnými, výkonnostnými a záťažovými testami.
Anotace anglicky
Diploma Thesis deals with research on agile management software development. It examines the currently available agile methodologies and analyze their potential use in the development of the projects of modern web services and mobile solutions. The practical part is devoted to the use of these methodologies in real (commercial) environment. Using case study are analyzed the problems of a particular project of a large web service whose development is driven by agile methodologies. The outcome of the proposal is practical programming solution which enables effective management from the perspective of a manager and developer. This software solution can also aim to partially eliminate problems arising from the case study by implementating of a new methods of user interface and interaction. The resulting solution is subjected to functional, performance and stress benchmarks.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 02:58