KACVINSKÝ, Martin. Agilní metodologie řízení vývoje softwaru (Agile software development methodologies). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 82 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Agilní metodologie řízení vývoje softwaru
Name in Czech Agilní metodologie řízení vývoje softwaru
Name (in English) Agile software development methodologies
Authors KACVINSKÝ, Martin (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 82 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Archiv závěrečné práce
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00060827
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) agilný, agilné, metodológie, metodika, projektový manažment, SCRUM, vývoj webových aplikácií
Keywords in English agile - methodologies - methods - project management - SCRUM - web development
Changed by Changed by: Mgr. Martin Kacvinský, učo 207629. Changed: 28. 1. 2013 14:42.
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá výskumom v oblasti agilného riadenia vývoja softwaru. Skúma súčasne dostupné agilné metodiky a analyzuje ich možnosti použitia pri vývoji projektov moderných webových služieb a mobilných riešení. Praktická časť práce je venovaná použitiu týchto metodík v skutočnom (komerčnom) prostredí. Pomocou prípadovej štúdie sú analyzované problémy konkrétneho projektu rozsiahlej internetovej služby, ktorej vývoj je riadený agilnou metodikou. Výstupom praktickej časti je návrh programového riešenia, ktoré umožní efektívne riadenie ako z pohľadu manažéra, tak vývojára. Toto programové riešenie si súčasne kladie za cieľ čiastočne eliminovať problémy vyplývajúce z prípadovej štúdie implementáciou nových spôsobov používateľského ovládania a interakcie. Výsledné riešenie je podrobené funkčnými, výkonnostnými a záťažovými testami.
Abstract (in Czech)
Diplomová práca sa zaoberá výskumom v oblasti agilného riadenia vývoja softwaru. Skúma súčasne dostupné agilné metodiky a analyzuje ich možnosti použitia pri vývoji projektov moderných webových služieb a mobilných riešení. Praktická časť práce je venovaná použitiu týchto metodík v skutočnom (komerčnom) prostredí. Pomocou prípadovej štúdie sú analyzované problémy konkrétneho projektu rozsiahlej internetovej služby, ktorej vývoj je riadený agilnou metodikou. Výstupom praktickej časti je návrh programového riešenia, ktoré umožní efektívne riadenie ako z pohľadu manažéra, tak vývojára. Toto programové riešenie si súčasne kladie za cieľ čiastočne eliminovať problémy vyplývajúce z prípadovej štúdie implementáciou nových spôsobov používateľského ovládania a interakcie. Výsledné riešenie je podrobené funkčnými, výkonnostnými a záťažovými testami.
Abstract (in English)
Diploma Thesis deals with research on agile management software development. It examines the currently available agile methodologies and analyze their potential use in the development of the projects of modern web services and mobile solutions. The practical part is devoted to the use of these methodologies in real (commercial) environment. Using case study are analyzed the problems of a particular project of a large web service whose development is driven by agile methodologies. The outcome of the proposal is practical programming solution which enables effective management from the perspective of a manager and developer. This software solution can also aim to partially eliminate problems arising from the case study by implementating of a new methods of user interface and interaction. The resulting solution is subjected to functional, performance and stress benchmarks.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Czech Republic membership in the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 02:37